parazitárne choroby zvierat

Detail študijného programu

Kód: 104001
UIPŠ kód: 4322V03
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 12236
Prvá akreditácia: 18.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 17.02.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-2955/6784:5-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18852/46470:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 18.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2017
Správa: 28.02.2017
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Študijný program: parazitárne choroby zvierat
Študijný odbor: infekčné a parazitárne choroby zvierat
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 17.02.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-2955/6784:5-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum právoplatnosti: 07.03.2017
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Študijný program: parazitárne choroby zvierat
Študijný odbor: infekčné a parazitárne choroby zvierat
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť