trh a kvalita potravín

Detail študijného programu

Kód: 103957
UIPŠ kód: 4332T02
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 18.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18852/46464:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 18.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Študijný program: trh a kvalita potravín
Študijný odbor: hygiena potravín
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Študijný program: trh a kvalita potravín
Študijný odbor: hygiena potravín
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť