Zachovanie a porušenie práv osôb na základe štátneho občianstva v čase krízovej situácie

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 25.11.2022
Miesto podujatia: prezenčne na Právnickej fakulte (Kollárova 20, Trnava) a online (prostredníctvom MS Teams)
Usporiadateľ: Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
Konané pod záštitou: Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kalendar/2022/Pozvanka.pdf
Kľúčové slová: štátne občianstvo Európska únia
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom vedeckej konferencie je najmä upriamiť pozornosť na prípady a dôvody porušovania práv osôb na základe štátneho občianstva, ako aj artikulovať možné riešenia, ďalej identifikovať zraniteľné skupiny v konaní o udelenie štátneho občianstva, komparácia prístupov a právnych úprav vtejto oblasti vo vybraných krajinách (primárne vpriestore strednej Európy), ako aj identifikácia problémov súvisiacich s dvojakým, resp. viacnásobným štátnym občianstvom a s postavením osôb bez štátnej príslušnosti. Vítané sú príspevky zamerané na vnútroštátne aspekty skúmanej problematiky, ako aj príspevky skúmajúce medzinárodnoprávnu dimenziu, či perspektívu práva Európskej únie.

Tématické okruhy

  • prípady a dôvody porušovania práv osôb na základe štátneho občianstva
  • komparácia prístupov a právnych úprav vtejto oblasti vo vybraných krajinách (primárne vpriestore strednej Európy
  • identifikácia problémov súvisiacich s dvojakým, resp. viacnásobným štátnym občianstvom a s postavením osôb bez štátnej príslušnosti

Ďalšie informácie

Konferencia je organizovaná v rámci týždňa vedy a techniky v súvislosti s riešením grantového projektu VEGA „Štátne občianstvo vo svetle medzinárodných a európskych právnych princípov a štandardov“ (1/0635/22) a uskutoční sa hybridným spôsobom, prezenčne a zároveň online (prostredníctvom MS Teams).

Prihlásiť sa na konferenciu je možné do 15. novembra 2022 prostredníctvom portálu http://www.pravnickekonferencie.sk/ alebo zaslaním emailu s uvedením mena účastníka/účastníčky, názvu príspevku, abstraktu aspôsobu účasti (prezenčne/online) na adresu: martin.bulla@truni.sk.

Príspevky je potrebné odovzdať do 31. decembra 2022. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník

Posledná aktualizácia: 11.11.2022 23:01

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie