XX. Štiavnické dni 2019

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 01.10.2019 - 03.10.2019
Miesto podujatia: Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica
Usporiadateľ: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Katedra jadrovej chémie
Odborný gestor podujatia: Prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: https://fns.uniba.sk/pracoviska/chemicka-sekcia/kjd/medzinarodna-konferencia-xx-stiavnicke-dni-2019/
Kľúčové slová: jadrová energetika radónová problematika environmentálna fyzika
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia XX. Štiavnické dni 2019 sa koná pod záštitou primátorky Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej.  

Tématické okruhy

  • Rádioenvironmentalistika a mierové využitie jadrovej energie
  • Radiačná ochrana a radónová problematika
  • Environmentálne inžinierstvo a lyzimetrický výskum
  • Workshop: Praktické aplikácie monitorovania ekosystémov
  • Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia
    *VV a OV si vyhradzujú právo na premiestnenie príspevku do inej sekcie.

Ďalšie informácie

ORGÁNY KONFERENCIE
Odborný garant - Prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
Vedecký výbor
prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. - predseda
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. - podpredseda
RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD.
RNDr. Ivan Matušek
prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
Organizačný výbor
doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. - predseda
RNDr. Bianka Horváthová - tajomník
Ing. Zuzana Bednáriková
doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
RNDr. Monika Műllerová, PhD.
RNDr. Veronika Silliková
Mária Šoková
Mgr. Martin Valica, PhD.
Recenzenti
Členovia Vedeckého výboru

Termíny konferencie

Zaslanie príspevku do 31. 07. 2019

Úhrada konferenčného poplatku do 15. 09. 2019

Súťaž pre študentov (I., II., III. stupeň)

Pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania: Cena Slovenskej nukleárnej spoločnosti 
1. cena: 110 €
2. cena: 60 €
3. cena: 30 €
Pravidlá súťaže: Práce budú hodnotiť členovia Vedeckého výboru. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť celkový prejav študentov, promptnosť odpovedí na otázky diskutujúcich. Povinná je osobná účasť, v prípade prezentácie práce inou osobou bude práca vyradená zo súťaže. Podmienkou účasti je zaslanie plného príspevku a forma prednesu - prezentácia.

Pre študentov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania: Súťaž o najlepšiu študentskú prácu
Cena prof. RNDr. Jána Chrapana, DrSc. 
1. cena: 150 €
2. cena: 100 €
3. cena: 50 €
Pravidlá súťaže: Práce budú hodnotiť členovia Vedeckého výboru. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť celkový prejav študentov, promptnosť odpovedí na otázky diskutujúcich. Povinná je osobná účasť, v prípade prezentácie práce inou osobou bude práca vyradená zo súťaže. Podmienkou účasti je zaslanie plného príspevku a forma prednesu - prezentácia.

Viac informácií na https://fns.uniba.sk/pracoviska/chemicka-sekcia/kjd/medzinarodna-konferencia-xx-stiavnicke-dni-2019/

 Online prihláška dostupná na https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-eJIDRk2yOlLvNrdYxbGHS9UNFMxNjZJUklVTFRCN1JGMVlVVDlGOFpUVy4u

Posledná aktualizácia: 26.06.2019 09:24

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie