XVI. Vedecká konferencia "Bezpečnosť a kontrola potravín"

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 28.03.2019 - 29.03.2019
Miesto podujatia: PARK hotel, Piešťany
Usporiadateľ: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra
Odkaz na stránku konferencie: https://khbp-nitra.webnode.sk/news/xv-vedecka-konferencia-bezpecnost-a-kontrola-potravin/
Kľúčové slová: kontrola a bezpečnosť potravín potravinárska analýza autentifikácia potravín hodnotenie potravín
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami.

Tématické okruhy

  • kontrola a bezpečnosť potravín
  • potravinárska analýza
  • autentifikácia a vysledovateľnosť potravín, alergénov a kontaminantov
  • analýza a hodnotenie potravín novými metódami

Ďalšie informácie

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej voblasti potravinárstva, potravinárskych aanalytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva.

Organizačný výbor konferencie

prof. Ing. Jozef Golian

Dr. doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.

Ing. Ľubomír Belej, PhD.

doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.

Ing. Jozef Čapla, PhD.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.

Ing. Jozef Čurlej, PhD.

doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.

Ing. Alica Bobková, PhD.

Ing. Peter Zajác, PhD.

Ing. Dagmar Kozelová, PhD.

PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.

Mgr. Ľubica Vaňová

Ing. Jela Denkerová

Ing. Zuzana Drdolová

Ing. Lucia Benešová

Ing. Mgr. Milo Bystrický

Ing. Bohdana Hrbáčková

Vedecký výbor konferencie

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., SPU Nitra

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, CSc., VFU Brno, ČR

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra

prof. Dr. Teresa Fortuna, D.Sc., FFT, UR Krakow, PL

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc., SPU Nitra

Dr. hab. inž. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz,FFT,UR Krakow, PL

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ŠVPS SR Bratislava

prof. Tadeusz Trziszka, Ph.D.,D.Sc. Wroclav University, PL

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., STU Bratislava

prof. Ing. František Buňka, Ph.D., UTB Zlín, ČR

prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., STU Bratislava

doc. Ing. Ján Pánek, Ph.D., VŠCHT Praha, ČR

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD., STU Bratislava

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc., VŠOH Brno,ČR

prof. MVDr. Peter Turek, PhD., UVLF Košice

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, CSc., MENDELU Brno, ČR

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., UVLF Košice

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., VFU Brno, ČR

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD., SPU Nitra

doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., ČZU Praha, ČR

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., VÚP Bratislava

doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D., VUT Brno, ČR

doc. Ing. Roman Labuda, PhD., Labo Vet GmbH Vienna, Rakúsko

doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D., University Pardubice, ČR

prof. Dr. Irina Chernukha, Russian Meat Research Institute, Moscow, Rusko

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., SVÚ Olomouc, ČR

doc. MVDr. Josef Kameník, Ph.D., VFU Brno, ČR

Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez prihlasovací formulár na www.bezpecnostpotravin.sk  do 10. 2. 2019.

Vložné

Vložné: 140,- Eur zahŕňa náklady na organizáciu, réžiu,  spoločenský večer a obedy. Vložné je potrebné uhradiť do 10. 2. 2018.
Potvrdenie o zaplatení vložného treba predložiť pri prezentácii, úhrada vložného priamo na mieste pri prezentácii bude možná len vo výnimočných prípadoch.

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom poslaný do 28.2.2019

Kontakt

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Tel.: 037/6414 325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk

Posledná aktualizácia: 28.01.2019 10:50

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie