XIII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2021

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 08.09.2021 - 09.09.2021
Miesto podujatia: Konferenčné centrum UJS (Hradná 2, 945 01 Komárno)
Usporiadateľ: Univerzita J. Selyeho
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. , rektor univerzity
Odkaz na stránku konferencie: http://selyetudkonf.ujs.sk/sk/
Kľúčové slová: webové aplikácie ekonómia pedagogika hungaristika a slovakistika teológia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Maďarský
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Tématické okruhy

Plánované sekcie a kontakty:

Sekcia matematiky a informatiky
RNDr. Štefan Gubo, PhD., gubos@ujs.sk

Sekcia ekonómie a manažmentu
 PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– Jazyková a literárna dimenzia národnostnej kulturálnej identity v strednej Európe
Szabolcs Simon, PhD., simons@ujs.sk

– Pozitívna edukácia-Pozitívna psychológia-Umenie, a ich styčné body vo vzdelávaní
Doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. csehiovaa@ujs.sk, Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., tothbakosa@ujs.sk

– Pedagogické hodnotenie
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., szokoli@ujs.sk

Inkluzívna škola

Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., nagym@ujs.sk

Dobrovoľníctvo

PaedDr. Terézia Strédl, PhD., stredlt@ujs.sk

Výsledky, metódy a možnosti digitálneho/on-line vzdelávania

Prof. Dr. Katalin Kéri, kerik@ujs.sk, PaedDr. Diana Borbélyová, PhD., borbelyovad@ujs.sk

Teologická sekcia

ThDr. Alfréd Somogyi, PhD., somogyia@ujs.sk

Ďalšie informácie

Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Všetky prijaté publikácie budú voľne dostupné na internete.

Informáciu o podujatí vložil:
RNDr. József Bukor, PhD. (bukorj@ujs.sk)
Posledná aktualizácia: 18.02.2021 11:54

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie