XI. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2019

Forma podujatia: Kongres › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 10.09.2019 - 11.09.2019
Miesto podujatia: Konferenčné centrum UJS (Hradná 2, 945 01 Komárno)
Usporiadateľ: Univerzita J. Selyeho
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. , rektor univerzity
Odkaz na stránku konferencie: http://selyetudkonf.ujs.sk/sk/2019/
Kľúčové slová: webové aplikácie ekonómia pedagogika hungaristika a slovakistika teológia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Maďarský
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Tématické okruhy

Plánované sekcie a kontakty:

– Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách
prof. Dr. Péter Tóth, PhD. tothp@ujs.sk, dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. , nagym@ujs.sk

– Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve
prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc. pukanszkib@ujs.sk, doc. dr. univ. Ágota Csehi, PhD., csehiovaa@ujs.sk

– Pedagogická diagnostika a merania
prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD. jozsak@ujs.sk, dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., szokoli@ujs.sk

– Jazyk – Kultúra – Interpersonálne vzťahy
Szabolcs Simon, PhD., simons@ujs.sk

– Investície na kapitálovom trhu
Prof. Dr. Mihály Ormos, PhD., ormosm@ujs.sk

–  Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika
Prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. kmett@ujs.sk, RNDr. Štefan Gubo, PhD., gubos@ujs.sk

– Daňové a odvodové systémy
Ing. Norbert Gyurián, PhD.,  gyurian.norbert@ujs.sk

– Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov
Prof. Dr. József Poór, DSc., poorj@ujs.sk

– Desať rokov eura na Slovensku
Ing. Zoltán Šeben, PhD., sebenz@ujs.sk

– Teologická sekcia
Mgr. Attila Lévai, PhD., levaia@ujs.sk

Ďalšie informácie

Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Všetky prijaté publikácie budú voľne dostupné na internete.

Informáciu o podujatí vložil:
RNDr. József Bukor, PhD. (bukorj@ujs.sk)
Posledná aktualizácia: 16.07.2019 12:10

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie