Vzdelávanie pre budúcnosť

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 10.04.2019
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta UBM, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.pdf.umb.sk/o-fakulte/vzdelavanie-pre-buducnost/
Kľúčové slová: vzdelávanie učiteľ edukácia výskum
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia a prezentovať príklady dobrej praxe rozvíjajúce rôznorodé kompetencie súčasných i budúcich učiteľov a učiteliek a ostatných pomáhajúcich profesií vo vysokoškolskom prostredí i mimo neho.

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. pri príležitosti 70-tich rokov vysokoškoslkého učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a 65. výročiu vzniku Pedagogockej fakulty.

Tématické okruhy

Sekcie

  • Vzdelávanie pre budúcnosť - výzvy a dilemy - prednáška
  • Akých učiteľov máme a akých chceme mať - panelová diskusia
  • Vzdelávanie pre budúcnosť - inovácie vo vzdelávaní budúcich učiteľov a učiteliek a iných pomáhajúcich profesií
  • Výtvarná edukácia v premenách času
  • História a súčasnosť Katedry pedagogiky v kontexte vývoja učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici - významné osobnosti
  • Diakonia v cirkevnej praxi
  • Skúsenosti s rozvojom čitateľstva detí mladšieho školského veku
  • Popularizuj svoj výskum

Ďalšie informácie

Vedecký výbor konferencie:

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, PhD.
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. PhDr. Milan Portik, PhD.
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Jaroslav  Maďar, PhD.
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Mgr. Robert Sabo, PhD.
PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Organizačný výbor konferencie:

PhDr. Lucia Galková, PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Mgr. Štefan Petrík, PhD.
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Mgr. Júlia Gašperová
Mgr. Anna Kniezová
Mgr. Marika Siekelová
PhDr. Martina Straková
Mgr. Andrea Zvalová
Branislava Bobáková

Konferencia je bez poplatku.

Registrácia online možná do 25. 03. 2019 na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlLCCmL5tuG0HGdbwhxXeur59TwlLV7Aw-ELpc7jR1DtWMZQ/viewform

Viac informácií na https://www.pdf.umb.sk/o-fakulte/vzdelavanie-pre-buducnost/

Posledná aktualizácia: 19.02.2019 13:24

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie