Vplyv moderných technológií na právo

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 11.04.2019 - 12.04.2019
Miesto podujatia: Priestory Právnickej fakulty UPJŠ Kováčska 26, Košice
Usporiadateľ: Katedra ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Odborný gestor podujatia: vedecký výbor konferencie
Odkaz na stránku konferencie: http://vmt.pravo.upjs.sk/
Kľúčové slová: moderné technológie právo kybernetická bezpečnosť
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je vytvoriť priestor pre vedeckú platformu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov k diskusii a výmene názorov na problematiku moderných technológií a ich dopadu v súčasnosti na pomerne konzervatívnu oblasť spoločenského života, oblasť práva. Kybernetický priestor ponúka nové možnosti, ale zároveň je aj zdrojom nových hrozieb a to tak pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť. Technologický rozvoj a hrozby z neho vyplývajúce sú však častokrát rýchlejšie ako reakcia na ne zo strany práva. Zámerom konferencie je v rovine teoretickej identifikovať oblasti práva, ktoré sú ovplyvnené modernými technológiami, a za súčasného rešpektovania ľudských práv a slobôd v rovine aplikačnej poukázať na prípadné riziká, resp. problémy spojené s ich využívaním.

Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu APVV-17-0561,  Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti.

Tématické okruhy

  • oblasti práva, ktoré sú ovplyvnené modernými technológiami
  • riziká, resp. problémy spojené s ich využívaním v kybernetickom priestore

Ďalšie informácie

Zloženie organizačného výboru

JUDr. Michaela Sangretová

JUDr. Viera Horváthová

JUDr. Monika Kajla

Zloženie vedeckého výboru

Prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD.
Doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.
Doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Predbežný program konferencie

11. apríl 2019, štvrtok
08:30 h - 09:00 h - registrácia účastníkov
09:00 h - 09:15 h - slávnostné otvorenie  09:15 h - 10:45 h - rokovanie a diskusia
10:45 h - 11:00 h - coffe break
11:00 h - 12:30 h - rokovanie a diskusia
12:30 h - 13:30 h - obed
13:30 h - 16:00 h - rokovanie a diskusia

12. apríl 2019, piatok09:00 h - 09:15 h - zhodnotenie konferencie
09:15 h - 10:00 h - diskusia

Dôležité termíny

Termín  prihlasovania  sa  na konferenciu  je  najneskôr  do  15. februára 2019, a to prostredníctvom registračného systému.

Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v recenzovanom zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov najneskôr do 28. februára 2019.
Úhrada konferenčného poplatku vo výške 30,- EUR najneskôr do 28. februára 2019.

Kontaktná osoba

JUDr. Michaela Sangretová
michaela.sangretova@student.upjs.sk

Adresa organizačného výboru:Katedra ústavného práva a správneho práva
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika
Email: pravf-vmt@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 28.01.2019 09:53

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie