Súkromnoprávne aspekty verejného obstarávania

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 09.12.2021
Miesto podujatia: online
Usporiadateľ: Ústav európskeho práva a Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Ústav európskeho práva a Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Konané pod záštitou: Ústav európskeho práva a Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pravnicka-fakulta-uk/article/vedecka-konferencia-sukromnopravne-aspekty-verejneho-obstaravania/
Kľúčové slová: verejné obstarávanie kontext práva Euríopskej únie
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Ústav európskeho práva a Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizuje vedeckú konferenciu v rámci riešenia projektu APVV "Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie" Vedecká konferencia prebieha s účasťou odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie

Termín registrácie s aktívnou účasťou: 05.12.2021

Organizačné pokyny:

Konferencia prebehne online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Konferencie je možné zúčastniť sa aktívne s príspevkom, ale aj bez príspevku a zúčastniť sa diskusie. Prosíme o registráciu všetkých účastníkov konferencie bez ohľadu na to, či sa zúčastnia s príspevkom alebo nie, aby bolo možné Vám poslať pozvánku do online „stretnutia“.

Z príspevkov, ktoré autori predložia v písomnom vyhotovení, bude zostavený konferenčný zborník

Registračný formulár: https://forms.office.com/r/9NzUx4zWzG

Posledná aktualizácia: 16.11.2021 19:12

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie