Študentská vedecká konferencia 2020

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 07.04.2020
Miesto podujatia: FPV UKF v Nitre
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
Odborný gestor podujatia: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
Konané pod záštitou: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
Odkaz na stránku konferencie: https://conferences.ukf.sk/index.php/svk/svk2020
Kľúčové slová: vedecká práca geografia geológia chémia fyzika odborová didaktika
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Študentská vedecká konferencia je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica, ktoré sa uskutoční 7. apríla 2020 na FPV UKF v Nitre. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia. Konferencia je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov.

Tématické okruhy

Sekcie

1. Sekcia Biológia 

2. Sekcia Ekológia a environmentalistika

3. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

4. Sekcia Chémia

5. Sekcia Fyzika

6. Sekcia Informatika

7. Sekcia Odborová didaktika

Výsledný počet a názvy sekcií budú stanovené po prijatí všetkých príspevkov na základe ich počtu a zverejnené v programe konferencie.

Ďalšie informácie

Výbory konferencie

Organizačný výbor konferencie na FPV UKF v Nitre:

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.

PaedDr. Katarína Zverková

Bc. Mária Maťková

RNDr. Ramona Babosová, PhD.

Mgr. Jana Vojteková, PhD.

Mgr. Jan Francisti

Mgr. Juraj Obonya

Mgr. Veronika Bočková

Mgr. Matej Močko

Mgr. Marcel Rozsival

Organizačný výbor konferencie na FPV UMB v Banskej Bystrici:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Ing. Slavka Račáková, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Ing. Ján Pavlovkin, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

MSc. Ing. Juraj Švajda, PhD.

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

RNDr. Tatiana MIntálová, PhD.

Mgr. Tomáš Valent

Dôležité termíny

Odovzdanie práce: 12. marec 2020

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku: 24. marec 2020

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie: 31. marec 2020

Registrácia a potvrdenie účasti na konferencii: 31. marec 2020

Konferencia: 7. apríl 2020

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe pripomienok hodnotiacej komisie: 21. apríl 2020

Účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku.

Všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2020.
V každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom.

Kontakt

Organizačné záležitosti na FPV UKF v Nitre

Bc. Mária Maťková, email: mmatkova@ukf.sk

Organizačné záležitosti na FPV UMB v Banskej Bystrici:

Ing. Slavka Račáková, PhD., email: slavka.racakova@umb.sk

Technická podpora:

Mgr. Jan Francisti, email: jan.francisti@ukf.sk

Posledná aktualizácia: 25.02.2020 12:00

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie