Študentská vedecká konferencia 2018

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 21.03.2018
Miesto podujatia: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre a Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre a Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor podujatia: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre a Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Odkaz na stránku konferencie: https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018
Kľúčové slová: prírodné vedy odborová didaktika
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica.

Na konferenciu sa môže prihlásiť študent, alebo kolektív študentov bakalárskeho, magisterského, alebo prvého ročníka doktorandského štúdia. Účastník  konferencie pripraví vedeckú prácu pod vedením školiteľa.

Všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2018.

V každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom.

Tématické okruhy

Sekcie

1. Biológia

2. Chémia

3. Ekológia a environmentalistika

4. Fyzika

5. Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

6. Informatika

7. Matematika

8. Odborová didaktika

Ďalšie informácie

Garanti konferencie

Na FPV UKF v Nitre:

1. Sekcia Biológia
doc. RNDr. František Strejček, PhD.
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.

2. Sekcia Ekológia a environmentalistika
prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.

3. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.
RNDr. Jana Nemethová, PhD.
RNDr. Daša Oremusova, PhD.

4. Sekcia Fyzika
doc. Ing. Igor Štubňa, CSc.
RNDr. Aba Teleki, PhD.

5. Sekcia Chémia
doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.

6. Sekcia Informatika
doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.

7. Sekcia Matematika
RNDr. Veronika Bojdová, PhD.

8. Sekcia Didaktika prírodovedných predmetov
RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD.
PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD.
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

Dôležité termíny

Odovzdanie práce: 23. február 2018

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku: 15. marec 2018

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie: 19. marec 2018

Registrácia a potvrdenie účasti na konferencii: 19. marec 2018

Konferencia: 21. marec 2018

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe pripomienok hodnotiacej komisie: 4. apríl 2018

Program

8.00 - 8.50 Registrácia

9.00 - 9.10 Otvorenie konferencie

9.30 - 10.45 Prezentácie príspevkov v sekciách

10.45 - 11.00 Prestávka s občerstvením

11.00 - 12.45 Prezentácie príspevkov v sekciách

13.00 - 13.30 Prestávka na obed

13.45 - 14.45 Prezentácie príspevkov v sekciách

15.00 Vyhodnotenie konferencie, vyhlásenie najlepších prác

Kontakt

Organizačné záležitosti na FPV UKF v Nitre:

Ing. Mária Adamkovičová, PhD.
Katedra botaniky a genetiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nábrežie mládeže 91
949 74 Nitra

email: madamkovicova@ukf.sk

Organizačné záležitosti na FPV UMB v Banskej Bystrici:

Ing. Slavka Račáková, PhD.
Referát vedy a výskumu
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

email: slavka.racakova@umb.sk

Posledná aktualizácia: 08.12.2017 11:25

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie