Moderné technológie bezpečnosti v doprave

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 24.09.2013 - 26.09.2013
Miesto podujatia: Košice, Zlatá Idka
Usporiadateľ: • Slovenská dopravná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Fórum mladých, oblastná pobočka Košice
Odborný gestor podujatia: • Slovenská dopravná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Fórum mladých, oblastná pobočka Košice
Odkaz na stránku konferencie: http://www.mosatt.org/
Kľúčové slová: doprava lietadla automobily elektronika strojarstvo
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Zhodnotiť súčasný stav bezpečnosti dopravy v nových podmienkach globalizácie a rozširovania EÚ a poskytnúť inšpiráciu pri hľadaní spôsobov znižovania bezpečnostných rizík v rôznych odvetviach dopravy.

Tématické okruhy

TÉMY KONFERENCIE

1. TECHNOLÓGIE A TECHNIKA BEZPEČNOSTI DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV
Mechanické, pneumatické a hydraulické prvky, subsystémy a systémy dopravných strojov a zariadení. Elektrické, elektronické a senzorické prvky, subsystémy a systémy dopravných strojov a zariadení. Pohonné systémy a systémy riadenia pohonných jednotiek dopravných strojov a zariadení. Výkonové napájacie siete, vnútorné informačné a riadiace zbernice dopravných strojov a zariadení. Meracie, diagnostické a samodiagnostické systémy dopravných strojov, zariadení a systémov. Automatické systémy aktívnej bezpečnosti dopravných strojov a zariadení. Asistenčné systémy lietadiel, automobilov, železníc a lodí. Aktívne bezpečnostné systémy a testovacie systémy. Manažment batérií a riadiace systémy pre elektrické a hybridné automobily. System-on-a-Chip a vstavané operačné systémy. Senzory a senzorové siete vrátane medzi-objektových senzorových sietí. MEMS senzory a systémy. Elektromagnetická kompatibilita. Testovanie dopravných systémov. Navigácia, lokalizácia a presne časové systémy dopravných prostriedkov a systémov. Technológia merania a zberu údajov pre dopravné prostriedky a systémy. Algoritmy a signálové spracovanie signálov. Obrazové senzory a algoritmy s nimi spojené. Riadenie motorov a celého dopravného objektu. Hardvérové a softvérové riešenia. Autonómne a semi-autonómne riadiace systémy a algoritmy.

2. TECHNOLÓGIE A TECHNIKA OCHRANY DOPRAVNÝCH OBJEKTOV A LETÍSK
Mechanické, pneumatické a hydraulické prvky, subsystémy a systémy pre ochranu dopravných objektov a letísk. Elektrické, elektronické a senzorické prvky, subsystémy a systémy ochrany dopravných objektov a letísk. Výkonové napájacie siete, vnútorné informačné a riadiace siete dopravných objektov a letísk. Aktívne autonómne bezpečnostné systémy. Systémy pre kontrolu a lokalizáciu cestujúcich a batožiny. Organizácia a riadenie systémov ochrany dopravných objektov a letísk.

3. TECHNOLÓGIE A TECHNIKA RIADENIA DOPRAVY A LETOV
Technologické procesy v doprave a spojoch. Väzba technológie na technické prostriedky, výkonnosť dopravných a spojových systémov, kritériá optimalizácie a optimalizácia technologických procesov. Riadenie technologických procesov v doprave a spojoch. Systémová teória riadenia, subsystémy riadenia, dispečerské riadenie a operatívne plánovanie, teória rozhodovania, subsystémy rozhodovania, marketingové riadenie a stratégia. Tvorba informačných systémov a expertných systémov, informačné zdroje. Informačný systém o operatívnom riadení, informačný systém pre cestujúcich, automatizácia v informačnom systéme. Inteligentné parkoviská, riadenie križovatiek, interaktívne riadenie dopravy v mestách, systémy pre diaľnice a tunely, dopravná telematika.

4. BEZPEČNOSŤ DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV PRI JEDNOTLIVÝCH DRUHOCH PREPRAVY OSÔB, TOVARU A NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
Technológia prepráv nadmerných a nadrozmerných nákladov v cestnej, železničnej, lodnej a leteckej doprave. Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej, železničnej, lodnej a leteckej doprave. Technológia prepravy nebezpečných nákladov cestnou, železničnou, lodnou a leteckou dopravou. Označovanie vozidiel pri preprave nebezpečných nákladov, povinnosti dopravcu a odosielateľa nebezpečných nákladov. Preprava potravín cestnou, železničnou, lodnou a leteckou dopravou. Technológia prepravy živých zvierat cestnou, železničnou, lodnou a leteckou dopravou. Bezpečnosť prepravy osôb v cestnej, železničnej, lodnej a leteckej doprave. Podzemné dopravné systémy a problematika podzemnej prepravy osôb a tovarov.

5. BEZPEČNOSŤ ENERGETICKÝCH SYSTÉMOV
Bezpečnosť elektrických a prenosových sústav. Bezpečnosť transferu elektriny, plynu a ropy. Energetická bezpečnosť z pohľadu štátu.

6. MODELOVANIE A SIMULÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV, BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK A SITUÁCIÍ
Modelovanie statických, dynamických a stochastických procesov v doprave a spojoch, modelovanie sietí. Úlohy v distribučných sieťach a rajonizačné úlohy. Bezpečnosť v doprave, bezpečnosť v logistike, modelovanie optimalizácie v bezpečnosti dopravy a logistiky, dopravná infraštruktúra na riešenie krízových situácií, riadenie a technológie dopravných procesov v krízových situáciách. Modelovanie dopravného a prepravného procesu v cestnej nákladnej doprave s využitím technicko-hospodárskych ukazovateľov. Modelovanie a simulácia bezpečnostných rizík a nebezpečných situácií dopravných objektov a letísk.

7. GLOBALIZÁCIA A INTERNACIONALIZÁCIA V DOPRAVE, ŠTÁTNA DOPRAVNÁ POLITIKA A STRATÉGIA
Distribúcia a väzby prenosu informácií v dopravných systémoch. Organizačné štruktúry v doprave a spojoch, strategické plánovanie a prognózy. Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry, financovanie, dane a poplatky v doprave, doprava a životné prostredie, právne predpisy a technické normy v doprave, bezpečnosť a spoľahlivosť dopravy, kvalita v doprave, informatika a štatistika v doprave. Humanitárne, technické, bezpečnostné, ergonomické, hygienické a ekologické požiadavky, legislatíva a realizácia.

8. VZDELÁVANIE A SKÚŠKY SPÔSOBILOSTI V BEZPEČNOSTNEJ PRAXI
Vzdelávanie a skúšky spôsobilosti v oblasti riadenia vozidiel a lietadiel, v oblasti riadenia dopravy a letov, v oblasti metrológie a kvalifikovaných opráv dopravných prostriedkov a systémov. Vzdelávanie a skúšky spôsobilosti v oblasti ochrany a obrany dopravných objektov a letísk.

9. LEGISLATÍVA V BEZPEČNOSTNEJ PRAXI, CERTIFIKÁCIA OSÔB, ZARIADENÍ A SYSTÉMOV
Legislatíva, certifikačné procesy, overovanie spôsobilostí osôb a zariadení v oblasti riadenia dopravy a letov, v oblasti metrológie a kvalifikovaných opráv dopravných prostriedkov a systémov. Legislatíva, certifikačné procesy, overovanie spôsobilostí osôb a zariadení v oblasti ochrany a obrany dopravných objektov a letísk.

10. ĽUDSKÉ FAKTORY BEZPEČNOSTI V DOPRAVE
Interakcia človek-stroj. Legislatíva, overovanie spôsobilostí a výber osôb na špecializované pozície v oblasti riadenia dopravy a letov. Ľudské faktory v letectve, letecká psychológia, letecko-psychologický výber uchádzačov na profesiu pilot a riadiaci letovej prevádzky, posudzovanie psychickej a pracovnej spôsobilosti leteckého personálu, výcvikové programy bezpečnosti pre letecké posádky a pozemný letecký personál, vyšetrovanie a vysvetľovanie príčin leteckých nehôd a incidentov z hľadiska ľudských faktorov. Dopravná a pracovná psychológia, posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov viesť motorové vozidlo, posudzovanie psychickej spôsobilosti pracovať na rizikových pracoviskách a v bezpečnostných službách, vyšetrovanie a vysvetľovanie príčin dopravných nehôd z hľadiska ľudských faktorov. Asistenčné systémy dopravných lietadiel, asistenčné systémy v automobiloch, na železniciach a lodiach.

11. EKONOMICKÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI V DOPRAVE
Technologicko-technické požiadavky na udržovateľnosť a opraviteľnosť dopravných strojov a zariadení, operácie pri nakladaní a fixácii nákladu, hospodárnosť prevádzky. Význam opráv a údržby pre zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti. Údržbové systémy a ich parametre, opravárenské služby a ich optimalizácia. Modely systémov opráv a údržby. Technológia údržby a opráv dopravných prostriedkov. Metódy bezdemontážnej mobilnej a stacionárnej diagnostiky. Tvorba marketingového plánu, funkčný marketing, analýza prepravného trhu, tvorba produktu, podpora produktu, reklama, práca s verejnosťou, cenová politika, organizovanie a realizovanie marketingových programov, hodnotenie a kontrola výsledkov marketingu.

12. ENVIRONMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ V DOPRAVE
Environmentálne dôsledky nárastu industrializácie a dopravy, ekologické katastrofy a prevencia, globálne ohrozenie životného prostredia, riešenie ochrany lokálnych environmentálnych poškodení, legislatíva v environmentálnej bezpečnosti. Účinky dopravy na územie, urbanizované a neurbanizované, pozitívne a negatívne pôsobenie dopravy na prostredie, zložky negatívnych účinkov (hluk, exhaláty, pevné a kvapalné odpady vibrácie, nehodovosť) - metódy zisťovania, výpočty, hodnotenie.

Ďalšie informácie

URČENÉ PRE

univerzity, výskumné inštitúcie, výrobné a dopravné spoločnosti, štátne úrady

ROKOVACIE JAZYKY

anglický, slovenský, český a poľský

JAZYK ČLÁNKOV V ZBORNÍKU

anglický

Informáciu o podujatí vložil:
doc. Ing. Miloš Soták, PhD. (milos.sotak@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 30.07.2012 09:45

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie