Mladá veda AIESA 2016 - "Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach"

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 11.11.2016
Miesto podujatia: miestnosť A7.12 - 7. posch., budova rektorátu EU, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Usporiadateľ: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. - dekan Fakulty hospodárskej informatiky
Odkaz na stránku konferencie: http://aiesa.fhi.sk
Kľúčové slová: účtovníctvo ekonómia ekonometria výskum
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom IX. medzinárodnej vedeckej konferencie Mladá veda AIESA - Applied nformatics Econometrics Statistics Accounting je prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov dosiahnutých pri riešení dizertačných prác a v rámci ich participácie na riešení vedeckých projektov so zreteľom na aktuálny vývoj metodológie a potreby praxe.

Konferencia sa zameriava na oblasť aplikovanej informatiky, účtovníctva a audítorstva, štatistiky, matematiky a aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu.

Tématické okruhy

1. sekcia:    Účtovníctvo

2. sekcia:    Kvantitatívne metódy v ekonómii

3. sekcia:    Ekonometria a operačný výskum

Ďalšie informácie

Rámcový program konferencie

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov konferencie

09:00 – 09:30 Otvorenie konferencie

09:30 – 11:00 Rokovanie v sekciách

11:00 – 11:20 Prestávka

11:20 – Rokovanie v sekciách

Ukončenie konferencie

Posledná aktualizácia: 26.10.2016 22:07

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie