Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 22.04.2022
Miesto podujatia: Zasadačka Právnickej fakulty UPJŠ, Kováčska 26, 1. poschodie, č. d. LA1Z01
Usporiadateľ: Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Konané pod záštitou: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Odkaz na stránku konferencie: http://trianon.pravo.upjs.sk/www/DK2022/index.html
Kľúčové slová: diplomatické vzťahy medzinárodné a vnútroštátne právo
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Maďarský
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Historické udalosti na prelome storočí priniesli dôležité zmeny v právnych poriadkoch krajín naprieč Európou.

Medzinárodná vedecká konferencia preto vytvára jedinečný priestor pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých poznatkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v prezentovanej oblasti. Východiskom pre podnietenie vedeckej diskusie sú oblasti týkajúce sa diplomatických vzťahov, medzinárodného a vnútroštátneho práva v rôznych právnych odvetviach.

Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu APVV-19-0419 100 rokov Trianonskej zmluvy.

Ďalšie informácie

Termín prihlasovania: na konferenciu je možné sa prihlásiť najneskôr do 15.03.2022, a to prostredníctvom registračného formuláru

Výška konferenčného poplatku je 10,- EUR.

Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 31.03.2021

Odovzdanie príspevkov: najneskôr do 31.03.2022

Organizačný výbor konferencie:

doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
JUDr. Dávid Pandy
JUDr. Lucia Pištejová
JUDr. Dominika Kováčová
Mgr. Ivan Vaňa

Kontaktná osoba:
JUDr. Lucia Pištejová
lucia.pistejova@student.upjs.sk

Posledná aktualizácia: 02.03.2022 20:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie