Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2023

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 19.05.2023
Miesto podujatia: hybridná forma - priestory Právnickej fakulty UK v Bratislave/ Microsoft TEAMS
Usporiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Odborný gestor podujatia: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Konané pod záštitou: dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://milniky.flaw.uniba.sk
Kľúčové slová: štátne orgány demokracia občianska spoločnosť reformy vo verejnej správe nadnárodné a medzinárodné spory
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta organizuje 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2023“.

Konferencia je určená všetkým doktorandom, vedeckým a vedecko-pedagogickým pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent.

Tématické okruhy

 • Štátne orgány, demokracia a občianska spoločnosť
 • Spôsoby riešenia nadnárodných a medzinárodných sporov
 • Míľniky štáto-právneho vývoja v dejinách
 • Míľniky digitálnych regulácií v práve Európskej únie
 • Reformy vo verejnej správe a ich vplyvy a dopady na výkon verejnej správy
 • Potenciálne témy pre výskumv oblasti Finančného práva
 • Súčasný pohľad na výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností
 • Krízy a ich vplyv na pracovné právo
 • Výzvy civilného práva v 21. storočí
 • Subsidiarita trestného práva v teórii a aplikačnej praxi

Ďalšie informácie

Konferenčný poplatok

 • 99 € (vrátane DPH) – prezenčná účasť
 • 80 € (vrátane DPH) – online účasť
 • 50 € (vrátane DPH) – pasívna účasť (bez príspevku)
 • 40 € (vrátane DPH) – pasívna online účasť (bez príspevku)

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.

Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.

Dôležité termíny

Registrácia: do 12.5.2023

Konanie konferencie: 19.5.2023

Nahratie príspevku do systému: 19.6.2023

Kontakt

Organizačný tím konferencie:

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M. – prodekan
Mgr. Michaela Durec Kahounová
Ing. Magdaléna Mydliarová
Kontaktný email: milniky@flaw.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 21.03.2023 15:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie