Medzinárodná vedecká konferencia CUDZIE JAZYKY V PREMENÁCH ČASU IX.

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 09.11.2018
Miesto podujatia: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava
Usporiadateľ: Fakulta aplikovaných jazykov
Odborný gestor podujatia: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-konferencie/aktualne-konferencie
Kľúčové slová: lingvistika lingvodidaktika kultúry a komunikácia reálie literatúra preklad tlmočenie odborný cudzí jazyk
Rokovací jazyk: Anglický
Nemecký
Český
Francúzsky
Ruský
Slovenský
Španielsky

Hlavný cieľ

  • vytvoriť platformu pre diskusiu o najnovších trendoch vo výučbe cudzích jazykov
  • prezentovať výsledky vedeckovýskumnej práce v oblasti jazykov a kultúr
  • prezentovať perspektívy vedeckovýskumnej činnosti z hľadiska nových tendencií vo vývoji lingvistiky a literárnej vedy
  • podporovať interdisciplinárny charakter vedeckovýskumnej činnosti
  • reagovať na aktuálne spoločensko-politické a kulturologické témy

Tématické okruhy

1. Sekcia anglický odborný jazyk

2. Sekcia Anglický a slovenský jazyk

3. Sekcia Nemecký jazyk

4. Sekcia Španielsky a francúzsky jazyk

Ďalšie informácie

V poradí už 9. medzinárodná vedecká konferencia. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zoborník na CD nosiči.

VEDECKÝ VÝBOR

Predseda: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.

Členovia:

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD

doc. Mgr. Spišiaková Mária, PhD.

doc., Mgr., Ing. Katarína Seresová, PhD.

prof. Elena Strigankova, PhD. (Rusko)

PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

PhDr. Mária Bláhová, PhD.

doc. Troy Wiwczaroski, PhD.

Mgr. Ingrid Kunovská, PhD.

Dr. Katalin Varga Kiss, PhD. (Maďarsko)

Univ.- Prof. Dr. Irena Zavrl, PhD. (Austria)

doc., Mgr. Tomáš Káňa, PhD. (Česká republika)

PhDr. Iveta Rizeková, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: PaeDr. Žaneta Pavlíková, PhD.

Členovia:

Ing. Vladimír Hudek, CSc.

Mgr. Tomas Maier, PhD                                    .

Mgr. Nina Mocková, PhD.

Roman Kvapil, PhD.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Prihlášky s abstraktom: do 30. septembra 2018

Odoslanie celého príspevku na zverejnenie: do 30. októbra 2018

Úhrada konferenčného poplatku: do 10. októbra 2018

Konferenčný poplatok:

60 € s osobnou účasťou

40 € publikovanie príspevku bez osobnej účasti

Registračný poplatok zahŕňa: občerstvenie, obed, náklady spojené s vydaním recenzovaného zborníka na CD nosiči.

Príspevky zasielajte na e-mail: vladimir.hudek@euba.sk

Posledná aktualizácia: 16.10.2018 10:37

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie