Konvergencie a divergencie umení

Forma podujatia: Sympózium › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 22.11.2023 - 24.11.2023
Miesto podujatia: Multifunkčná miestnosť, Pavilón hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská 4, 949 01 Nitra
Usporiadateľ: Katedra hudby a Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Odborný gestor podujatia: Katedra hudby a Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Konané pod záštitou: Katedra hudby a Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1593-konvergencie-a-divergencie-umeni
Kľúčové slová: etika v umení vzťah umenia a spoločnosti
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Prvý ročník medzinárodného sympózia, ktoré sa uskutoční v rámci riešenia projektu Fondu na podporu umenia č. 23-710-01845 pod názvom Konvergencie a divergencie umení.

Sympózium sa zameriava na etiku v umení, vzťah umenia a spoločnosti ‒ ale aj na praktické otázky týkajúce sa „prevádzkovania“ umeleckého života a výchovy. Tieto závažné témy chce sympózium reflektovať na pozadí faustovskej tematiky, ktorá v sebe nesie prvok voľby medzi kvalitou a dekadenciou.

Cieľ sympózia

Cieľom vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou s názvom Konvergencie a divergencie umení je predostrieť a komunikovať pálčivé otázky súčasného stavu umení nielen na Slovensku, ale tiež v celosvetovom kontexte a zamyslieť sa nad príčinami a dôsledkami zmien paradigmy v umeniach naprieč storočiami.

Nedeliteľnou súčasťou vedeckého sympózia bude diskusia k jednotlivým témam, na ktorú bude vyhradený dostatočný časový priestor a v rámci ktorej sa budú kryštalizovať stanoviská k nastoleným problémom.

Tématické okruhy

  • Kríza hodnôt v spoločnosti a kultúre a vzťah etických a estetických kritérií.
  • Perspektívy hudobného a výtvarného umenia na Slovensku a vo svete v kontexte aktuálnej spoločensko-politickej situácie a klímy.
  • Prítomnosť klasickej hudby a výtvarného umenia v mediálnom prostredí a v priestore sociálnych sietí v kontexte aktuálnej spoločensko-politickej situácie a klímy.
  • K stavu štátnych hudobných a výtvarných inštitúcií v súčasnosti – aktuálne výzvy.
  • K stavu hudobného a výtvarného školstva – aktuálne výzvy.
  • K stavu humanitného vzdelávania na Slovensku a jeho presah s hudobným a výtvarným vzdelávaním.
  • Hudobná a výtvarná tvorba v 21. storočí – problémy, trendy, výzvy.
  • Problémy a otázky reflexie hudobného a výtvarného umenia 20. a 21. storočia.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie na http://www.kh.pf.ukf.sk/konvergencie-a-divergencie-umeni/

KONTAKTY

Mgr. Alena Čierna, PhD. / tel. 0907 502 903 alebo na acierna@ukf.sk.

Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská 4, 949 01 Nitra

Internetová adresa sympózia: http://www.kh.pf.ukf.sk/konvergencie-a-divergencie-umeni

Elektronická prihláška sa nachádza na uvedenej internetovej adrese: https://forms.gle/XkMHZYXJvtu8ZMkd8

Posledná aktualizácia: 22.10.2023 17:25

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie