Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 28.11.2018
Miesto podujatia: Event centrum - Jezuitský sklep, nám. Velké Moravy 2190, Staré Město u Uherského Hradiště, ČR
Usporiadateľ: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Odborný gestor podujatia: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/976-konferencia-cyrilo-metodska-tradicia-v-novodobych-ceskoslovenskych-dejinach
Kľúčové slová: Cyrilo-metodská tradícia ČS dějiny kultúra Slovanov
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Podujatie sa koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára, hejtmana Zlínského kraja Jiřího Čunka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu mesta Staré Město Josefa Bazalu. Konferenciu v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách" podporilo Ministerstvo kultúry Českej republiky.

Cílem konference je odborně přispět k oslavám 100. výročí české a slovenské státnosti hledáním souvislostí mezi cyrilometodějskou tradicí a moderními dějinami..

Tématické okruhy

Téma 1: Přínos cyrilometodějské misie pro vývoj kultury Slovanů

Téma 2: Vliv cyrilometodějské tradice na moderní ČS dějiny

Ďalšie informácie

Předběžný program:

9:30 - 10:00 Prezence, coffee break

10:00 - 10:30 Úvodní slova

Josef Bazala, starosta města Staré Město, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

10:30 - 12:00 Téma 1: Přínos cyrilometodějské misie pro vývoj kultury Slovanů

Vliv cyrilometodějské misie na počátky českého jazyka a kultury

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

Etická hodnota cyrilo-metodskej misie v kontexte srbsko-slovenských vzťahov

prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., Katedra filozofie FF UKF v Nitre

12:00 - 12:30 Občerstvení

12:30 -15:30 Téma 2: Vliv cyrilometodějské tradice na moderní ČS dějiny

Unionistické zjazdy na Velehrade a účasť Slovákov na nich

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Biskupstvo Nitra, Katedra cirkevných dejín CMBF UK Bratislava

Encyklika Lva XIII. Grande munus (1880), apoštolský list sv. Jana Pavla II

Egregiae virtutis (1980) a jejich vliv na proměnu témat a funkcí cyrilometodějské tradice ve 20. a 21. století

prof. Pavel Ambros SJ, ThD., Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci

Cyrilo-metodská úcta na Slovensku v 19. a 20. storočí

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, FF UKF v Nitre

Cyrilo-metodská tradícia - integračný prvok čs. štátnosti?

PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D., Katedra histórie FF UKF v Nitre, Historický ústav SAV Bratislava, prac. B. Bystrica

Prostory kolaborace i rezistence. Proměny cyrilometodějské tradice pod vlivem komunistického režimu

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav AV ČR

Literárnohistorická reflexia cyrilo-metodského odkazu v dejinách slovenskej literatúry

Mgr. Martina Lukáčová, PhD., Katedra romanistiky FF UKF v Nitre

Následně možnost individuální návštěvy archeologických lokalit ve Starém Městě: Památníku Velké Moravy, areálu kostela sv. Michaela Archanděla či lokality Špitálky.

Kontakt na organizátora:

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín, ČR

www.cyril-methodius.eu, info@cyril-methodius.eu, fcb@sv.cyrilmethodius

tel. +420 577 043 904, mob. +420 733 161 674

Posledná aktualizácia: 24.10.2018 09:15

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie