Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru: 25 ROKOV NA POLITICKEJ MAPE SVETA

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 10.10.2018 - 11.10.2018
Miesto podujatia: Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre , Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra, SLovenská republika
Usporiadateľ: KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE, KATEDRA GEOGRAFIE PdF MU V BRNE, SLOVENSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV
Odborný gestor podujatia: Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko), Doc. RNDr. Eduard Hofmann, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Česko), Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
Odkaz na stránku konferencie: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/konferencia/2018/obeznik_2018.pdf
Kľúčové slová: geografia stredoeurópsky priestor región didaktika geografie
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV si vás dovoľuje pozvať na 26. medzinárodnú geografickú konferenciu Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru konanú pod záštitou dekana FPV UKF v NitreProf. RNDr. Františka Petroviča, PhD.

Tématické okruhy

  • Fyzická geografia
  • Regionálna geografia
  • Humánna geografia
  • Didaktika geografie

Ďalšie informácie

Vedeckí garanti:

Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Doc. RNDr. Eduard Hofmann, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

Organizačný garant:

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Vedecký výbor:

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Ostravská univerzita, Česko)

Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Česko)

Prof. Mag. Dr. Martin Heintel (Universität Wien, Rakúsko)

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Česko)

Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)

Dr. Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poľsko)

Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Česko)

Doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Česko)

Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (Mendelova univerzita v Brně, Česko)

Uzávierka registrácie je 30. septembra 2018

Príspevok, ktorý prejde následným recenzným konaním bude publikovaný v zborníkuz konferencie, ktorý bude odoslaný na posúdenie do Thomson Reuters (Web of Science), ročníky 2014 a 2016 boli zaradené do tejto databázy.

Predbežný program konferencie

streda, 10. október 2018

* 8:00 - 9:00: Registrácia účastníkov

* 9:10 - 9:30: Oficiálne otvorenie konferencie

* 9:30 - 10:30: Plenárne rokovanie

* 10:45 - 12:00: Rokovanie v sekciách

* 12:00 - 13:00: Obed

* 13:00 - Rokovanie v sekciách

* 18:00 - Spoločenský večer

štvrtok, 11. október 2018

* 10:00 - 13:00

Exkurzia po kultúrno-historických pamätihodnostiach mesta Nitra

Oficiálny program konferencie bude zaslaný účastníkom e-mailom do 05. 10.2018.

Konferenčný poplatok

Platba elektronicky bankovým prevodom do 30.9.2018

PLATBA DO 31.8.2018:

Aktívna účasť: 80,- €

* poplatok zahŕňa organizačné náklady, tlač zborníka, občerstvenie, obed, večernú recepciu a účasť na exkurzii

* poplatok uhrádza každý aktívny účastník konferencie (v prípade účastí spoluautorov jedného článku)

Pasívna účasť: 60,- €

* poplatok zahŕňa organizačné náklady, tlač zborníka

* poplatok sa viaže na 1 článok bez ohľadu na počet autorov

PLATBA OD 1.9. DO 30.9.2018:

Aktívna / pasívna účasť: 100,- €

Kontakt

geoconferencenitra@gmail.com

+421 376 408 639

Posledná aktualizácia: 18.09.2018 12:20

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie