Finančné právo a daňové právo v 21. storočí

Forma podujatia: Sympózium › Domáce
Termín konania: 07.06.2023
Miesto podujatia: prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Usporiadateľ: Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Odborný gestor podujatia: JUDr. Adrián Popovič, PhD., JUDr. Jozef Sábo, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2023/04/sympozium.plagat.pdfhttps://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2023/04/sympozium.plagat.pdf
Kľúčové slová: finančné a daňové právo
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Študentské sympózium je organizované pri príležitosti konania medzinárodnej vedeckej konferencie Finančné právo a daňové právo v 21. storočí.

Cieľom sympózia je pre študentky a študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vytvoriť priestor na tvorbu vlastných príspevkov spracovaných v rozsahu do 10 normostrán na zvolenú tému v rámci daných tematických okruhov, príp. vopred schválenej témy z inej oblasti finančného práva a daňového práva a možnosť ich prednesenia pred odbornou komisiou a účastníkmi sympózia.

Tématické okruhy

Orientačné tematické okruhy:

-  Rozpočet EÚ a situácia po Brexite
-  Rozpočet EÚ – príjmová stránka rozpočtu
-  Rozpočtový proces EÚ a jeho osobitosti
-  Tradičné vlastné zdroje rozpočtu EÚ
-  Rozpočet EÚ a plán obnovy (Next Generation EU)
-  Osobitosti zdaňovania nehnuteľností
-  Aktuálne výzvy v oblasti dane z nehnuteľností - zdaňovanie na základe trhovej hodnoty
-  Rozpočtový proces a pravidlá na úrovni miestnej samosprávy
-  Daňové právo a jeho miesto v slovenskom daňovom poriadku
-  Vybrané inštitúty daňového práva procesného
-  Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ v oblasti daní
-  Virtuálne platidlá (Bitcoin, Ethereum a pod.) a ich zdaňovanie v SR a vo svete
-  Zdaňovanie digitálnych služieb
-  Kryptoaktíva a ich finančno-právne aspekty
-  Blockchain a daňové právo
-  Digitalizácia správy dane – nové technológie na obzore
-  Daňovo-právne aspekty zdieľanej ekonomiky
-  Pandémia ochorenia COVID-19 a daňové právo
-  Dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 v daňovo-právnej oblasti

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

-  šablóna príspevku bude zaslaná prihláseným študentkám a študentom
-  v priebehu spracovania tém a textu príspevku(ov) bude zabezpečená konzultácia členmi odbornej komisie sympózia
-  čas na prezentáciu príspevku bude v trvaní do 10 minút, pričom príspevok predstavia účastníci sympózia za použitia prezentácie v programe MS PowerPoint
-  víťazovi, príp. oslovenému účastníkovi sympózia bude ponúknutá platená stáž v skupine Ernst & Young v trvaní jedného mesiaca
-  najlepšie príspevky budú ohodnotené vecnými cenami
-  príspevky budú publikované v elektronickom zborníku zo sympózia

Dôležité termíny:
-  prihlásenie do: 08.05.2023
-  spracovanie príspevku a zaslanie odbornej komisii: 29.05.2023
-  zapracovanie pripomienok odbornej komisie: 05.06.2023
-  konanie sympózia: 07.06.2023
-  publikácia elektronického zborníka z konferencie do: 31.12.2023

Viac info na https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2022/09/Sympozium-z-financneho-prava-a-danoveho-prava-2023-podmienky.pdf

Posledná aktualizácia: 26.05.2023 19:11

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie