Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 17.01.2019
Miesto podujatia: Ružomberok (Hrabovská cesta 1)
Usporiadateľ: Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky PF Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ištitút Juraja Páleša PF Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Peter Krška, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://expresivneterapie.wordpress.com/
Kľúčové slová: terapia biblioterapia dramatoterapia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

5.ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH OČLOVEKU 2019 - Biblioterapia a dramatoterapia s prienikom do expresívnych terapií sa koná pod záštitou dekana Pedagogicke fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku - PaedDr. Petra Kršku, PhD.

Tématické okruhy

Témou tohto ročníka je biblioterapia a dramatoterapia s prienikom do ostatných expresívnych terapií. Budete mať možnosť prezentovať i vypočuť si vedecké a odborné príspevky, zhliadnuť postery a prežiť workshopy.

Ďalšie informácie

VEDECKÍ GARANTI KONFERENCIE

prof. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD., PdF, Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Milan VALENTA, Ph.D.Pd, F, Univerzita Palackého v Olomouci

prof. PaedDr. Jaroslava FABRICI ŠICKOVÁ, PhD., akad. soch.PdF, Univerzita Komenského, Bratislava

doc. Mgr. art. Xénia BERGEROVÁ, ArtD.PdF, Univerzita Komenského, Bratislava

doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD.PdF, Katolícka univerzita v Ružomberku

doc. PaedDr. Barbora KOVÁČOVÁ, PhD.PdF, Katolícka univerzita v Ružomberku

doc. PaedDr. Vladimír KLEIN, PhD.PdF, Katolícka univerzita v Ružomberku

doc. PaedDr. Karel NEUBAUER, Ph.D.PdF, Katolícka univerzita v Ružomberku

doc. PhDr. Albín ŠKOVIERA, PhD.PdF, Katolícka univerzita v Ružomberku

Mgr. Ivana LIŠTIAKOVÁ, PhD.University of Northampton, Faculty of Education and Humanities, Northampton

Mgr. Oldřich MÜLLER, Ph.D.PdF, Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Martin Dominik POLÍNEK, Ph.D.PdF, Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Michal RŮŽIČKA, Ph.D.PdF, Univerzita Palackého v Olomouci

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

PhDr. Helena Orieščíková,

PaedDr. Martina Magová,

PhD. PaedDr. Jana Hrčová,

PhD., PaedDr. Jozef Zentko,

PhD., Bc. Monika Homolová

MOŽNOSTI A PODMIENKY PUBLIKOVANIA PRÍSPEVKU

Písomnú podobu príspevku je možné zaradiť do zborníka vo forme vedeckého (výskumného) alebo odborného článku. Príspevok je potrebné poslať na expresivne.terapie@gmail.com najneskôr do 3. 3.2019.

PREHĽAD TERMÍNOV

12. 12. 2018 - prihlásenie sa na aktívnu účasť a zaslanie abstraktu

12. 1. 2019 - prihlásenie sa na pasívnu účasť

12. 1. 2019 - uhradenie platby

3. 3. 2019 - odovzdanie celého textu príspevku

Prihlasovací formulár dostupný na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5usWdjR0LDjXMlUpuC1UPizfLl5fFD2gD4FsXkKQfKVDEkQ/viewform

Vložné

Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizačným zabezpečením konferencie, konferenčné materiály, obed, drobné občerstvenie počas konferencie a vydanie zborníka z konferencie.

20 eur - účastníci(aktívni a pasívni)

10 eur - študenti (bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia)

Posledná aktualizácia: 17.12.2018 11:11

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie