Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 04.06.2021
Miesto podujatia: online formou prostredníctvom platformy MS Teams
Usporiadateľ: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Lipková Ľudmila, Dr. h. c. prof. Ing., CSc.
Konané pod záštitou: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/konferencie/aktualne-konferencie/540-ekonomicke-politicke-a-pravne-otazky-medzinarodnych-vztahov-2021-economic-political-and-legal-issues-of-international-relations-2021
Kľúčové slová: European Union and European Integration World Economy World Politics International Relations
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Tématické okruhy

The conference agenda will be divided into 5 sections:

1) European Union and European Integration

2) Current Issues of World Economy

3) Current Issues of World Politics

4) Current Legal, Cultural and Social Issues of International Relations

5) Development Aid

Ďalšie informácie

Prihlásiť sa na online konferenciu je možné do 28. 5. 2021.

Participation is free of charge.

The proceedings will be published on the website of The Faculty of International Relations.

Contributions and conference papers in Slovak, Czech or English language must be submitted in an electronic form tomvk.fmv@euba.sk no later than May 5, 2021.

Conference proceedings will be submitted for evaluation to Webof Science. Conference proceedings from 2015 are indexed in WoS.

Contact address:

Faculty of International Relations University of Economics in Bratislava Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5 e-mail: mvk.fmv@euba.sk
tel. + 421 2 6729 5456

Posledná aktualizácia: 19.04.2021 09:33

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie