EDAMBA 2012 - Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 22.11.2012
Miesto podujatia: Ekonomická univerzita v Bratislave
Usporiadateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.euba.sk/edamba
Kľúčové slová: medzinárodná vedecká konferencia doktorandi mladí vedeckí pracovníci ekonómia
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia si kladie za cieľ prezentovať najnovšie poznatky študentov doktorandského štúdia v študijných odboroch ekonómie a manažmentu. Konferencia poskytuje študentom doktorandského štúdia možnosť prezentovať výstupy zo svojich dizertačných prác a zároveň získať na ne odozvu od ostatných študentov ako aj od uznávaných profesorov. Jej zámerom je vytvoriť priestor pre výmenu aktuálnych poznatkov a skúseností v rôznych oblastiach ekonomickej vedy a výskumu a v problematike organizácie doktorandského štúdia.

Tématické okruhy

Tématické zameranie konferencie

  1. Ekonomická teória, Hospodárska politika, Verejná správa a regionálny rozvoj, Svetová ekonomika, Medzinárodné ekonomické vzťahy
  2. Financie a bankovníctvo, Poisťovníctvo
  3. Marketingový a obchodný manažment, Ekonomika obchodu a služieb, Manažment medzinárodného podnikania
  4. Účtovníctvo, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Ekonometria a operačný výskum
  5. Finančný manažment podniku, Ekonomika a manažment podniku
  6. Interkultúrna komunikácia v podnikateľskom prostredí

Ďalšie informácie

Viac informácií o konferencii spolu s registračným formulárom nájdete na internetovej stránke konferencie www.euba.sk/edamba

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. (anetta.caplanova@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 20.07.2012 14:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie