Cudzie jazyky v premenách času

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 11.11.2016
Miesto podujatia: Spoločenská miestnosť, Výučba 1, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
Usporiadateľ: Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odborný gestor podujatia: PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.euba.sk/fakulty/fakulta-aplikovanych-jazykov/konferencia-cjvpc-vi
Kľúčové slová: jazyk lingvistika literatúra preklad
Rokovací jazyk: Anglický
Nemecký
Český
Francúzsky
Taliansky
Ruský
Slovenský
Španielsky

Hlavný cieľ

CIELE KONFERENCIE

 • vytvoriť platformu pre diskusiu o najnovších trendoch vo výučbe cudzích jazykov
 • prezentovať výsledky vedeckovýskumnej práce v oblasti jazykov a kultúr
 • prezentovať perspektívy vedeckovýskumnej činnosti z hľadiska Nových  tendencií vo
 • vývoji lingvistiky a literárnej vedy
 • podporovať interdisciplinárny charakter vedeckovýskumnej činnosti
 • reagovať na aktuálne spoločensko-politické a kulturologické témy

Tématické okruhy

 • lingvistika a lingvodidaktika
 • interkultúrna komunikácia
 • reálie a literatúra
 • teória a prax prekladu a tlmočenia
 • odborný jazyk

Ďalšie informácie

Kontaktné informácie

Mgr. Ivana Pifková

Oddelenie pre vedu FAJ EU

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

E-mail: ivana.pifkova@euba.sk

Tel.: +421 /2/ 6729 52 29

Posledná aktualizácia: 26.10.2016 22:40

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie