Celoslovenská študentská konferencia "Aplikované prírodné vedy"

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 11.04.2018
Miesto podujatia: budova UCM , Nám. J. Herdu 2 v Trnave
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Odborný gestor podujatia: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: http://fpv.ucm.sk/images/studentska_vedecka_konferencia/Pozvnka%20na%20VK%20APV%202018.pdf
Kľúčové slová: chémia biológia aplikované informačné technológie odborná komunikácia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je umožniť študentom všetkých stupňov vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky a predstaviť nové informácie získané v rámci vedeckej činnosti počas prípravy semestrálnych, záverečných a doktorandských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Tématické okruhy

Konferencia sa uskutoční v piatich sekciách:

  • Aplikovaná chémia a environmentálna chémia
  • Aplikovaná biológia a biotechnológie
  • Aplikovanie informačných a komunikačných technológií
  • Odborná komunikácia v anglickom jazyku
  • Sekcia študentov doktorandského štúdia
    V sekcii študentov doktorandského štúdia je povinný rokovací jazyk angličtina.

Ďalšie informácie

Vedeckí garanti konferencie:

prof. Ing. Alžbeta Krutošíková, DrSc.

prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.

doc. Ing. Andrej Godány, CSc.

doc. RNDr. Juraj Lesný, PhD.

doc. Ing. Jozef Sokol, PhD.

doc. Mgr. Juraj Miština, PhD.

Organizačný garant konferencie:

Ing. Eva Ürgeová, PhD., eva.urgeova@ucm.sk, tel. č.: 033/55 65338

Sekcie:

1. Aplikovaná chémia a environmentálna chémia

organizačný garant sekcie: doc. Ing. Jozef Sokol, PhD.

jozef.sokol@ucm.sk, tel. č.: 033/5565357

2. Aplikovaná biológia a biotechnológie

Organizačný garant sekcie: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

daniel.mihalik@ucm.sk, tel.č.: 033/ 55 65333

3. Aplikovanie informačných a komunikačných technológií

organizačný garant sekcie: Ing. Jana Jurinová, PhD.

jana.jurinova@ucm.sk, tel. č.: 033/55 65384

4. Odborná komunikácia v anglickom jazyku

organizačný garant sekcie: Mgr. Helena Zárubová

helena.zarubova@ucm.sk, tel. č.: 033/55 65378

5. Sekcia študentov doktorandského štúdia

organizačný garant sekcie:Ing. Eva Ürgeová, PhD.

Editor zborníka:

RNDr. Miroslav Horník, PhD.

miroslav.hornik@ucm.sk, tel. č.: 033/55 65 392

Predbežný program konferencie

8:30 - 9:00 otvorenie konferencie

9:15 - 12:00 rokovanie v sekciách

12:00 -13:00 obedňajšia prestávka

13:30 vyhlásenie výsledkov konferencie

Definitívny program konferencie bude zaslaný prihláseným účastníkom na e-mailovú adresu týždeň pred konaním konferencie.

Registrácia:

Prihlášky zasielať na e-mail mailovú adresu organizačnému garantovi príslušnej sekcie do 27. 03. 2018.

Termín odovzdania príspevkov:

Príspevok v rozsahu  4-5 strán zasielať editorovi zborníka, RNDr. Miroslavovi Horníkovi, PhD., na e-mailovú adresu miroslav.hornik@ucm.sk do 03. 04. 2018.

Prezentácia prác: Pre každý prezentovaný príspevok je vyhradený časový limit 10 min. s následnou odbornou diskusiou v rozsahu 5 min.

Prezentačná technika: Dataprojektor, vizualizér, spätný projektor.

V rámci konferencie prebehne aj súťaž s  ocenením najlepších prezentovaných prác:

1. miesto - 100 €,

2. miesto - 80  €,

3. miesto - 60 €,

4. miesto - 40 €.

Posledná aktualizácia: 23.02.2018 11:46

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie