CANTUS CHORALIS SLOVACA - 12. medzinárodné sympózium o zborovom speve konané v rámci Roka slovenskej hudby

Forma podujatia: Sympózium › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 19.10.2016 - 22.10.2016
Miesto podujatia: Štátna vedecká knižnica – Lazovná 9, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta Banská Bystrica
Odborný gestor podujatia:
Odkaz na stránku konferencie: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/pedagogicka-fakulta/cantus-choralis-slovaca-2016.html
Kľúčové slová: zborový spev vokálna kultúra
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

12. sympózium sa bude konať v znamení storočnice Zdenka MIKULU
a Roku slovenskej hudby

Nosná téma sympózia
Európske trendy v zborovom speve, zborovej tvorbe
a vokálnej kultúre
Zborový spev a jeho spoločenský aspekt

Cieľom 12. medzinárodného sympózia CANTUS CHORALIS SLOVACA je získanie nových pohľadov a názorov, odborných poznatkov z histórie a súčasnosti zborového spevu, nadviazanie neformálnych priateľských kontaktov medzi dirigentmi, hudobnými skladateľmi, hudobnými vedcami
a hudobnými pedagógmi z rôznych krajín Európy, výmena a prezentácia zborovej literatúry, zvukových médií a skúseností v práci so speváckymi telesami. Medzinárodné sympózium sa teší záujmu širokej odbornej kultúrnej verejnosti.

Tématické okruhy

Tento ročník je zameraný na Európske trendy v zborovom speve, zborovej tvorbe a vokálnej kultúre, na postavenie zborového umenia v hudobnej kultúre súčasnosti a jeho miesta v hudobnej kultúre v novom Miléniu so zameraním na dirigentov, repertoár, činnosť, organizácie, súťaže, ocenenia
a podobne, významné osobnosti v oblasti zborového spevu, (skladateľov, dirigentov a hudobné telesá) nielen na Slovensku.

Tematické okruhy - sekcie

1/ Regionálna zborová tvorba a vokálna kultúra.
2/ Postavenie zborového umenia v hudobnej kultúre súčasnosti.
3/ Zborový spev a jeho miesto v hudobnej kultúre v novom Miléniu
(dirigenti, repertoár, činnosť, organizácia, súťaže, ocenenia).
4/ Zborová tvorba a vokálna interpretácia.
5/ Zborový spev národnostných menšín.
6/ Jubilujúci hudobní skladatelia, dirigenti a spevácke zbory.
7/ Európske trendy a zborový spev v zahraničí.
8/ Workshopy a sprievodné podujatia.
9/ Teória a prax hudobnej edukácie.

Ďalšie informácie

Program:

19.10.2016 streda - III. česko-slovenská konferencia doktorandov (garant doc. M. Janek)

20.10.2016 štvrtokXI. - medzinárodné sympózium o zborovom speve – spol. sála ŠVK
CANTUS CHORALIS SLOVACA 2016 - rokovanie v sekciách

21.10.2016 piatok - CANTUS CHORALIS SLOVACA 2016 - rokovanie v sekciách

22.10.2016 sobota - CANTUS CHORALIS SLOVACA 2016 - záver


Sprievodné podujatie:
20.10.2016 Koncerty
21.10.2016 Koncerty

Posledná aktualizácia: 08.09.2016 10:06

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie