Bratislavské právnické fórum 2019

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 14.02.2019 - 15.02.2019
Miesto podujatia: UK v Bratislave, Právnická fakulta (Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava)
Usporiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Súdnou radou Slovenskej republiky
Odborný gestor podujatia: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Súdnou radou Slovenskej republiky
Odkaz na stránku konferencie: https://bpf2019.flaw.uniba.sk/index.php/sk/
Kľúčové slová: etický rozmer výkonu súdnej moci zákonnosť nezávislosť
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2019", ktorá sa bude konať pod záštitou predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi sudcami a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom súdnictva.

Tématické okruhy

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci".

Sekcie a témy

 1. Sekcia ústrednej témy konferencie
  Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci
 2. Sekcia trestného práva
  Zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní
 3. Sekcia finančného práva
  Vyvažovanie záujmov v sporoch s finančnoprávnym prvkom
 4. Sekcia finančného práva
  Crowdfunding
 5. Sekcia právnych dejín a teórie práva
  Rok 1989 ako medzník vo vývoji štátu a práva
 6. Sekcia pracovného práva
  Potenciál mladých ľudí na trhu práce - právne a ekonomické aspekty
 7. Sekcia občianskeho práva
  Subjekty občianskeho práva
 8. Sekcia obchodného práva
  Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve
 9. Sekcia medzinárodného práva
  Činnosť medzinárodných súdov a jej dopad na vnútroštátne právo a rozhodovanie národných súdov
 10. Sekcia správneho práva
  Úlohy správy justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva
 11. Sekcia správneho práva
  Independent, Fair and Transparent Administrative Justice as a Guarantor of Control over Public Administration
 12. Sekcia environmentálneho práva
  Správne súdnictvo a ochrana životného prostredia
 13. Sekcia ústavného práva
  Nezávislosť Ústavného súdu Slovenskej republiky: zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov
 14. Sekcia práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
  Vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti
 15. Sekcia rímskeho a kánonického práva
  Zmierňovanie tvrdosti práva v rímskom honorárnom práve a v kánonickom práve
 16. Sekcia európskeho práva
  Trhoví regulátori - nezávislosť a súdna kontrola v európskom a národnom kontexte
 17. Sekcia klinického právneho vzdelávania
  Princípy správania sa v justičnom prostredí - príležitosti a prekážky

Ďalšie informácie

TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠKY:

do 21.1.2019, vrátanie názvu a abstraktu príspevku, pričom uvedené údaje budú zverejnené od momentu prihlásenia na webovej stránke konferencie. Prihlásiť sa možno len prostredníctvom on-line registračného systému.

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU:

 • 28.2.2019

KONFERENČNÝ POPLATOK:

 • 80,- EUR (bez DPH)
 • poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.
 • Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.

Registrácia možná na

https://webapps.flaw.uniba.sk/register/webregsys.dll/

Kontakt:

Organizačný tím konferencie:

 • JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. - prodekan
 • Ing. Magdaléna Mydliarová - vedúca oddelennia
 • Mgr. Michaela Kahounová - referent
 • Mgr. Silvia Senková - referent
Kontaktný e-mail: bpf@flaw.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 08.01.2019 13:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie