BEZPEČNOSŤ - KĽÚČOVÁ POŽIADAVKA SÚČASNOSTI s podtitulom VYBRANÉ PROBLÉMY BEZPEČNOSTNEJ VEDY

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 11.12.2015
Miesto podujatia: Akadémia PZ v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava
Usporiadateľ: Katedra informatiky a manažmentu APZ
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Jan VÁŇA, CSc., mim. prof.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.akademiapz.sk
Kľúčové slová: bezpečnosť bezpečnostná veda štátna správa verejná správa
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Na základe medzinárodnej výmeny najnovších vedeckých poznatkov a skúseností v oblasti bezpečnosti vymedziť aktuálne teoretické a praktické problémy súvisiace s prípravou a celoživotným vzdelávaním manažérov pôsobiacich v štátnej/verejnej správe.

Hlavnou úlohou konferencie je sústrediť dostatok relevantných vedeckých informácií, ktoré budú môcť byť využité pri ďalšom empirickom skúmaní a identifikácii špecifických problémov s dopadom na organizácie verejnej a štátnej správy, ktorých hlavným poslaním je vytvárať podporu pri zaisťovaní bezpečnosti, spoločenského poriadku, ochrany života, zdravia a majetku občanov.

Tématické okruhy

Dve sekcie s rovnakou štruktúrou obsahu rokovania:

-          sekcia problematiky štátnej správy

-          sekcia problematiky verejnej správy

a)    VŠEOBECNÉ:

-          podľa zdroja hrozby a príležitosti (vonkajšia, vnútorná)

-          podľa objektu zabezpečenia (prírodná sféra, sociálna sféra, prienik -
            ekosystémy, životné prostredie)

-          podľa druhu bezpečnosti (ľudí, materiálnych objektov, financií, informácií)

-          podľa systémov bezpečnosti (organizácie zabezpečujúce bezpečnosť,
            procesy realizujúce bezpečnosť)

-    úrovne riešenia

-          svet

-          Európa

-          štát

-          organizácia

-          občan

b)    ODBORNÉ:

-    faktory pôsobiace na prácu manažéra v oblasti bezpečnosti

-          vedné odbory spoločenských, prírodných a technických vied

-          prax riadenia policajných organizácií

-          prax riadenia organizácií verejnej správy

-          prax riadenia iných organizácií

-     požiadavky na vedomosti a zručnosti manažéra vo vzťahu k bezpečnosti
       z pohľadu aspektov 

-     požiadavky na osobnostné charakteristiky manažéra vo vzťahu k bezpečnosti
       z pohľadu aspektov 

-     metodika a metodológia prípravy manažérov v oblasti bezpečnosti (vyučovanie,
       kurzy)

-     metodika a metodológia merania úspešnosti prípravy manažérov v tejto oblasti
       (spätná väzba) = pri štúdiu, v praxi

-     problémy aplikovania bezpečnostného manažmentu v praxi

Ďalšie informácie

Zaslanie prihlášky a anotácie na: kim@akademiapz.sk                 do       01. 11. 2015

Zaslanie príspevku na:                  kim@akademiapz.sk                 do       10. 12. 2015

Informáciu o podujatí vložil:
doc. Ing. Ľubica Baričičová, PhD. (lubica.baricicova@minv.sk)
Posledná aktualizácia: 09.09.2015 09:03

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie