Aplikované prírodné vedy - študentská vedecká konferencia

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 04.04.2023
Miesto podujatia: pôda FPV UMB v Banskej Bystrici
Usporiadateľ: FPVI UKF v Nitre, FPV UMB v Banskej Bystrici, FPV UCM v Trnave
Odborný gestor podujatia: FPVI UKF v Nitre, FPV UMB v Banskej Bystrici, FPV UCM v Trnave
Konané pod záštitou: FPVI UKF v Nitre, FPV UMB v Banskej Bystrici, FPV UCM v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: https://conferences.ukf.sk/svk-2023/index.html
Kľúčové slová: biológia ekológia environmentalistika geografia geológia informatika chemie fyzika matematika
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

Tématické okruhy

Sekcie

  • Biológia, ekológia a environmentalistika
  • Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
  • Informatika
  • Chémia, Fyzika a matematika
  • Odborová didaktika

Ďalšie informácie

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a po prvýkrát aj Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia je určená pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  • je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

Viac informácií na https://conferences.ukf.sk/svk-2023/index.html

Posledná aktualizácia: 21.03.2023 16:38

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie