Aplikačné aspekty vykonávania služobných zákrokov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 24.09.2019 - 25.09.2019
Miesto podujatia: Inštitút vzdelávania MS SR, Omšenie 820, 914 43, Omšenie
Usporiadateľ: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.akademiapz.sk/aplika%C4%8Dn%C3%A9-aspekty-vykon%C3%A1vania-slu%C5%BEobn%C3%BDch-z%C3%A1krokov
Kľúčové slová: Právny rámec služobných zákrokov Právny rámec donucovacích prostriedkov Legálnosť služobných zákrokov Primeranosť služobných zákrokov Aplikačná prax realizácie služobných zákrokov Aplikačná prax realizácie donucovacích prostriedkov Ústavnoprávne aspe
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Riešiteľský kolektív projektu APVV-17-0217 Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru
a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska
organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej cieľom je analyzovať aplikačné aspekty
vykonávania služobných zákrokov. Zámerom konferencie je prepojenie teoretických a praktických
poznatkov z oblasti realizácie služobných zákrokov s prihliadnutím na zásadu legálnosti
a primeranosti. Predmetom konferencie budú aj praktické ukážky vybraných služobných zákrokov,
či donucovacích prostriedkov v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Analyzované
budú administratívnoprávne, trestnoprávne a ústavnoprávne aspekty služobných zákrokov
a donucovacích prostriedkov.

Tématické okruhy

1. Právny rámec služobných zákrokov
2. Právny rámec donucovacích prostriedkov
3. Legálnosť služobných zákrokov
4. Primeranosť služobných zákrokov
5. Aplikačná prax realizácie služobných zákrokov
6. Aplikačná prax realizácie donucovacích prostriedkov
7. Ústavnoprávne aspekty služobných zákrokov
8. Administratívnoprávne aspekty služobných zákrokov
9. Trestnoprávne aspekty služobných zákrokov
10. Ľudské práva vs. služobné zákroky
11. Medzinárodnoprávne aspekty služobných zákrokov
12. Technické vybavenie príslušníkov PZ
13. Odborná a fyzická príprava príslušníkov PZ
14. Vízie, budúcnosť legálnosti a primeranosti realizácie služobných zákrokov

Ďalšie informácie

Organizačný výbor konferencie:
mjr. doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.
kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
mjr. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.
Mgr. Marián Piváček
Mgr. Sebastián Janko
Miriam Švirecová
Kontaktná osoba:
kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.; 0961 057 434

Konferenčný poplatok: 69,- EUR (pokrýva náklady spojené s organizovaním konferencie, stravu
vrátane spracovania a publikácie konferenčného výstupu).
Počet účastníkov konferencie je z kapacitných dôvodov obmedzený.
Osobná účasť na konferencii je podmienkou pre publikáciu príspevku v recenzovanom zborníku.
Údaje k platbe:
Číslo účtu: SK05 8180 0000 0070 00409 772 štátna pokladnica
Variabilný symbol: 8009
Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko.
Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr do 20. septembra 2019.
Prihlášky: Prihlášku na konferenciu je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu:
apvvapz@akademiapz.sk
najneskôr do 8. septembra 2019
Príspevky: Príspevok je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu:
apvvapz@akademiapz.sk
najneskôr do 30. septembra 2019
Z dodaných príspevkov bude zostavený recenzovaný zborník s ISBN.

Informáciu o podujatí vložil:
Marek Mikulec, (marek.mikulec@akademiapz.sk)
Posledná aktualizácia: 20.08.2019 09:37

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie