Aktuálne problémy podnikovej sféry 2021

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 20.05.2021
Miesto podujatia: online formou prostredníctvom platformy MS Teams
Usporiadateľ: Nadácia Manažér v spolupráci s Katedrou podnikovohospodárskou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Helena Majdúchova, CSc., Vedúca Katedry podnikovohospodárskej, University of Economics in Bratislava, Slovakia
Konané pod záštitou: dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://conferences.euba.sk/appsconf/
Kľúčové slová: podnikový manažment
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry podnikovohospodárskej FPM EUBA.

  • Prezentácia aktuálnych problémov zástupcov podnikovej sféry.
  • Prezentácia výsledkov výskumu vedecko-výskumných pracovníkov, pedagógov a doktorandov Fakulty podnikového manažmentu.
  • Prezentácia výsledkov výskumu partnerských univerzít a iných vedeckých pracovísk.
  • Výmena poznatkov z výskumu a praxe zúčastnených strán.
  • Hľadanie námetov na nové výskumné projekty a spoluprácu s partnerskými univerzitami a hospodárskou praxou.
  • Vytvorenie priestoru pre nadviazanie nových pracovných a osobných kontaktov pre spoluprácu v budúcnosti.

Ďalšie informácie

Príspevky účastníkov konferencie budú publikované v recenzovanom vedeckom zborníku z konferencie. Zborník bude prihlásený na zaradenie do databázy Conference Proceedings Citation index – Web of Science (WOS). 

Poplatky
Pre účastníkov konferencie, vrátane publikovania príspevku v recenzovanom zborníku, platí poplatok 99,- EUR.
Účastníci zo zahraničných partnerských inštitúcii majú zvýhodnené vložné 49,- EUR.

Registrácia účastníkov vedeckej konferencie je do 10.5.2021 prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke: https://conferences.euba.sk/appsconf/registracia.

Zasielanie príspevkov
Príspevky je potrebné doručiť organizátorovi konferencie elektronicky najneskôr do 10.5.2021 prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke: https://conferences.euba.sk/appsconf/registracia. Formát príspevku je v prílohe tejto pozvánky a je taktiež dostupný na internetovej stránke konferencie.

Podrobný program dostane každý účastník pri registrácii. Všetky prijaté príspevky podliehajú recenznému konaniu. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo odmietnuť príspevky, ktoré neprešli recenzným konaním, nesúvisia s témou konferencie alebo nebol uhradený konferenčný poplatok do stanoveného termínu.

Kontakt

https://conferences.euba.sk/appsconf/kontakt

konf.kph.fpm@euba.sk

Posledná aktualizácia: 02.05.2021 19:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie