17. medzinárodná vedecká konferencia „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 09.11.2017
Miesto podujatia: Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Usporiadateľ: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. - rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-konferencie/aktualne-konferencie
Kľúčové slová: aplikovaná informatika účtovníctvo a audítorstvo štatistika matematika a aktuárstvo ekonometria a operačný výskum
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Prezentácia, diskusia a výmena nových vedeckých poznatkov z oblasti aplikovanej informatiky, účtovníctva a audítorstva, štatistiky, matematiky a aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu.

Tématické okruhy

1. sekcia:    Informačné technológie a informačné systémy

2. sekcia:    Aktuálne trendy vývoja teórie a praxe účtovníctva a audítorstva

3. sekcia:    Aplikácia štatistických a aktuárskych vied v sociálno-ekonomickej oblasti

4. sekcia:    Aplikácia modelov a metód operačného výskumu a ekonometrie v ekonomickom rozhodovaní

Ďalšie informácie

Rámcový program konferencie:

9:00 - 9:30                 Registrácia

9:30 - 9:45                Otvorenie

9:45 - 12:00              Plenárne rokovanie

13:00 - 15:00            Rokovanie v sekciách

15:00 - 15:20            Prestávka

15:20 - 17:30            Rokovanie v sekciách

18:00 - 20:00            Recepcia

Kontakt:

Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, FHI EU v Bratislave

tel.  +421 2 6729 5723

e-mail: veda.fhi@euba.sk

Posledná aktualizácia: 27.10.2017 11:19

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie