12. Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka - Studium Carpatho-Ruthenorum 2024

Forma podujatia: Prednášky › Letná škola
Termín konania: 09.06.2024 - 29.06.2024
Miesto podujatia: Prešov
Usporiadateľ: Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU
Odborný gestor podujatia: doc. PhDr. Anna Plišková, PhD. univ. prof.; prof. Dr. Paul Robert Magocsi (University of Toronto)
Konané pod záštitou: Prešovská univerzita v Prešove
Odkaz na stránku konferencie: https://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urjk/ls/2024/
Kľúčové slová: rusínsky jazyk Rusíni karpatskí Rusíni rusinistika história Rusínov letná škola etnografia
Rokovací jazyk: Anglický
Rusínsky

Hlavný cieľ

Cieľom projektu je nadobudnutie, respektíve prehĺbenie komunikačnej kompetencie v rusínskom spisovnom jazyku a rozšírenie poznatkov z oblasti karpatskorusínskej histórie, kultúry, literatúry, etnografie.

Prešovská univerzita v Prešove je jedinou univerzitou v Slovenskej republike, na ktorej sa realizuje výučba akreditovaného bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu rusínsky jazyk a literatúra, gestorom ktorej je Ústav rusínskeho jazyka a kultúry. Vďaka jeho 3-týždennému vzdelávaciemu projektu Studium Carpatho-Ruthenorum – Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry

Prešovská univerzita je zároveň jedinou univerzitou na svete, ktorá zareagovala na záujem domácich a zahraničných záujemcov o takúto formu výučby rusínskeho jazyka a v súčasnosti pripravuje dvanásty ročník tohto medzinárodného projektu.

Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry je určená pre:

– každého, kto má záujem učiť sa rusínsky spisovný jazyk a spoznať históriu a kultúru karpatských Rusínov,

– stredoškolskú a vysokoškolskú mládež,

– osoby nad 18 rokov.

Tématické okruhy

Proces edukácie na letnej škole sa realizuje v priestoroch Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra č. 1. Zabezpečujú ho vysokoškolskí profesori, fundovaní slavisti a špecialisti v oblasti karpatorusinistiky zo Slovenska, Ukrajiny, USA a Kanady. Vyučovací proces pozostáva z intenzívneho kurzu rusínskeho jazyka a histórie karpatských Rusínov a z kurzu etnografie karpatských Rusínov. 12. ročník SCR bude obohatený o niekoľko prednášok z karpatskorusínskej literatúry v anglickom jazyku. Celkovo vyučovací proces zahŕňa: – 20 hodín rusínskej histórie v anglickom a rusínskom jazyku, t. j. 2 hodiny denne, – 30 hodín rusínskeho jazyka v anglickom a rusínskom jazyku, t. j. 2 hodiny denne, – 10 hodín etnografie Rusínov v anglickom a v rusínskom jazyku, – 4 hodiny karpatskorusínskej literatúry v anglickom a v rusínskom jazyku, – konverzačné cvičenia v neformálnych priestoroch, skupinách a situáciách, t. j. mimo vyučovacích priestorov univerzity (podľa programu). Tí absolventi, ktorí absolvujú minimálne dve tretiny vyučovacích hodín z každej disciplíny, získajú stanovený počet kreditov a zároveň Certifikát o absolvovaní Studium Carpatho-Ruthenorum 2024.

KURZ DEJÍN KARPATSKÝCH RUSÍNOV

Lektori: doc. Volodymyr Fenych, CSc., Užhorodská univerzita, Ukrajina, prof. Dr. Paul Robert Magocsi, Torontská univerzita, Kanada

Kurz je zameraný na históriu Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov od najstarších čias až po súčasnosť.

KURZ RUSÍNSKEHO JAZYKA

Lektori: PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD., univ. doc., Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko, Mgr. Nathan Marks, Ph. D., Oklahomská univerzita, USA

Kurz je zameraný na získanie a prehĺbenie jazykových kompetencií v rusínskom spisovnom jazyku. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť je zameraná na získanie vedomostí z oblasti systémovej štruktúry rusínskeho jazyka. Praktická časť je zameraná na ovládnutie rusínskeho jazyka slovom a písmom. Kurz bude rozšírený o konverzačné cvičenia v neformálnych priestoroch, skupinách a situáciách, t. j. mimo vyučovacích priestorov univerzity.

KURZ RUSÍNSKEJ ETNOGRAFIE

Lektori: doc. Mgr. Valerij Paďak, CSc., Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko Mgr. Katarína Babčáková, PhD., Národné osvetové centrum, Slovensko

Kurz je zameraný na niektoré oblasti etnografie karpatských Rusínov: ľudové piesne, hudbu, zvyky, tradície...

PREDNÁŠKY O RUSÍNSKEJ LITERATÚRE

Lektori: Assoc. Prof. Dr. Nicholas Kupensky, Akadémia leteckých síl USA, doc. Mgr. Valerij Paďak, CSc., Prešovska univerzita v Prešove, Slovensko

Prednášky predstavujú nový uhol pohľadu na minulosť a súčasnosť karpatskorusínskej literatúry.

SPRIEVODNÉ AKCIE

Súčasťou letnej školy je sprievodný program, ktorý sa realizuje vždy v popoludňajších hodinách a počas víkendov. Jeho obsahom je:

– prezentácia rusínskych tradícií, folklóru a kultúrno-spoločenského života Rusínov na Slovensku,

– prezentácia rusínskej ľudovej architektúry a kultúry, návšteva kultúrno-historických pamiatok (múzeá, skanzeny, drevené chrámy),

– večer rusínskej literatúry,

– divadelné a filmové večery,

– tvorivé dielne (výroba kraslíc, spev, tanec),

– exkurzie po Prešove a okolí, do regiónov severovýchodného Slovenska, kde žijú Rusíni, a do zahraničia,

– účasť na vyučovacom procese v rusínskej základnej škole.

Ďalšie informácie

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

Účastníci letnej školy budú ubytovaní v štandardných dvojposteľových izbách s pripojením na internet Študentského domova PU v Prešove na ul. 17. novembra č. 11 v Prešove v blízkosti vysokoškolského areálu. Stravovanie bude zabezpečené v jedálni Študentského domova na ul. 17. novembra č. 13. Študenti majú k dispozícii spoločnú kuchynku s chladničkou a práčkou. V blízkosti vysokoškolského areálu sa nachádzajú predajne potravín, drogérie, reštaurácie, internetové kaviarne, kníhkupectvá, novinové stánky, lekáreň, autobusová zastávka.

CENA A ADMINISTRATÍVNY POPLATOK

Cena trojtýždňového pobytu na letnej škole je stanovená na 1 800 €, resp. 2 000 USD. V cene je zahrnutý vyučovací proces, ubytovanie, stravovanie (raňajky, obed, večera), doprava a sprievodcovský výklad počas exkurzií, vstupné do múzeí, skanzenov, drevených chrámov, divadla.

Záujemcovia o letnú školu sú povinní v stanovenom termíne zaplatiť administratívny poplatok (ktorý sa nevracia) vo výške 100 €, resp. 100 USD. Cestovné na letnú školu, t. j. cestu do Prešova a naspäť, si účastníci hradia sami.

Študenti, ktorí plánujú absolvovať celý program letnej školy, môžu požiadať organizátora o štipendium.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Záväzné prihlášky na Studium Carpatho-Ruthenorum 2024 sa prijímajú online najneskôr do 1. apríla 2024. Pre prihlásenie sa je potrebné vyplniť a odoslať registračný formulár, ktorý nájdete na: https://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urjk/ ls/2024/sk/

Administratívny poplatok (100 €, resp. 100 USD) je potrebné uhradiť najneskôr do 15. apríla 2024.

Zvyšok stanovenej sumy (t. j. 1 700 €, resp. 1 900 USD) je potrebné uhradiť najneskôr do 15. mája 2024.

NEVYHNUTNÉ KONTAKTY

Prihlášku na Studium Carpatho-Ruthenorum 2024, propagačné materiály a kompletný program nájdete na http://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urjk/ls/ 2024/; www.c-rrc.org. Kontaktná osoba: Mgr. Alica Wietoszewová, tel.: +421 (51) 756 31 89, +421 907 385 301, e-mail: urjk@unipo.sk.

Tešíme sa na vás na Studium Carpatho-Ruthenorum 2024 – 12. ročníku Medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry na Prešovskej univerzite v Prešove.

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Zdenka Citriaková, PhD. (zdenka.citriakova@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 18.04.2024 10:05

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie