Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave rieši projekt, ktorý zmierni dopady ochorenia COVID-19 na spoločnosť

20.04.2021

Univerzity sa aktívne zapájajú i v tomto období do riešenia aktuálnych problémov, ktoré sa viažu na súčasnú situáciu, keď celá
spoločnosť a dianie v nej je pod vplyvom pandémie ochorenia COVID 19.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) zareagovala na Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, ktorú zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu 311000 - Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií. Tým sa zúčastnila súťaže o získanie nenávratného finančného príspevku vo výške vyše 3,2 mil € na projekt s názvom Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Miestom realizácie projektu sú priestory univerzity v Trnave a Špačinciach, ukončenie projektu je jún 2023.

Na príprave návrhu projektu sa v pracovnom tíme podieľalo mnoho zamestnancov univerzity z jednotlivých fakúlt a inštitútu, podarilo sa im pripraviť kvalitné znenie projektu, ktoré presvedčilo i posudzovateľov projektu o jeho kvalite a zmysluplnosti. Z tvorivých zamestnancov UCM v Trnave bolo  vybratých 30 vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí tvoria personálne jadro projektu. Kľúčovými vedecko-výskumnými pracovníkmi a koordinátormi výskumných tém sú skúsení odborníci a výskumníci, ktorí už majú skúsenosti s projektami, úspešne mnohé riešili či viedli, a ich odborný profil a skúsenosti presne zodpovedajú oblasti riešenej tematiky projektu. Okrem týchto osobností do projektu budú zapojení ďalší zamestnanci UCM - vedeckí pracovníci, technickí i administratívni zamestnanci v súlade so schváleným zadaním projektu.
V rámci tohto interdisciplinárneho projektu, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied a využíva potenciál tvorivých pracovníkov univerzity, sa bude riešiť niekoľko čiastkových úloh:


1. Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom;
2. Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov;
3. Diagnostika a testovanie;
4. Ochrana obyvateľstva a spoločenských hodnôt.


Projekt Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 reaguje na sociálnu odlúčenosť jednotlivcov populácie v prípade karantény a umožňuje im náhradné a nepasívne aktivity, akými sú virtuálna fyzioterapia a psychologické poradenstvo. Originálnosť projektu spočíva v prenesení jeho sociálnych aktivít do virtuálneho priestoru metódou on-line aj off-line. Jednou z najdôležitejších aktivít projektu je výskum ohľadne potreby zaočkovania čo najväčšej časti populácie a s tým spojené aspekty bioetiky. Za ďalší veľmi dôležitý aspekt treba považovať zmiernenie sociálneho odlúčenia seniorov od svojich rodín a blízkych.
Jedným z kľúčových cieľov projektu je výchova špecialistov pre diagnostické laboratóriá v oblasti biomedicínskej chémie a molekulárnej biológie vytrénovaných svojimi záverečnými diplomovými a dizertačnými prácami a na špičkovej laboratórnej a diagnostickej technike. Všeobecne sa jedná o trénovanie schopností a zručností vysokokvalifikovaného odborného personálu aj oblasti prírodných, zdravotníckych, spoločenských, humanitných a ekonomických vied. Projekt tiež umožní vybaviť univerzitu modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou – vybudujeme Virologické laboratórium využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, Laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, Výskumné centrum pre krízové riadenie, Centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, Pracovisko psychologickej intervencie a Centrum pre bioetiku, ktoré zároveň sa stanú súčasťou Univerzitného vedeckého parku. Projekt umožní zastabilizovať existujúce a vytvoriť i nové pracovné miesta výskumníkov, prípadne prilákať i výskumníkov zo zahraničia.
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Kód projektu: 313011ASN4

 


zdroj: Ing. Jana Štefánková, jana.stefankova@ucm.sk, Ph.D.Manažér publicity projektu

Fotogaléria k článku: