Ocenenie učiteľov francúzkeho jazyka pri príležitosti 30.výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny na pôde UCM v Trnave

10.06.2022

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ocenili 08.06.2022 na pôde UCM v Trnave učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny.

Organizátormi podujatia Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka boli Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou rektorky UCM v Trnave, prof. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD., ktorú zastúpila doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., poverená funkciou prorektorky prevonkajšie vzťahy.
P. prorektorka účastníkov pozdravila krátkym príhovorom v mene vedenia UCM „Ako hosťujúca inštitúcia prejavujeme rešpekt a úctu k pedagogičkám a pedagógom, ktorí prejavili silnú ochotu venovať svoj potenciál a čas mladým nadšenom francúzskeho jazyka. Vzdelávanie cudzích jazykov vychádza z reálií a jazykovej rozmanitosti Európy a iných častí sveta. Umožňuje využívať potenciál mladých ľudí k poznávaniu iných kultúr. Cudzí jazyk je vždy nástrojom pre získavanie nových poznatkov, skúseností a zručností, ktoré obohatia jednotlivca, komunitu aj spoločnosť. Je preto prioritou UCM naďalej podporovať jazy-kové vzdelávanie mladých generácií, ale aj oceniť tých, ktorí ho zabezpečujú. Pedagogičky a pedagó-govia cudzích jazykov totiž nepriamo, ale o to silnejšie prispievajú k ukotveniu princípov rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva na Slovensku, v zmysle priorít celej Európy.“

Nominovaní učitelia (v počte 51) tvoria elitu učiteľov francúzskeho jazyka. Počas 30 rokov pri-spievali konkrétnym a intenzívnym spôsobom k rozširovaniu francúzskeho jazyka a literatúry alebo jazyka a kultúry v regióne, v národnom či medzinárodnom kontexte.

Ceny pre laureátov v podobe bronzových, strieborných a zlatých medailí odovzdávali prezident-ka Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny, doc. Mgr. Jana Bírová, PhD, spolu s regionálnym riaditeľom kancelárie Frankofónnej univerzitnej agentúry pre strednú a východnú Európu, prof. Mohamedom Ketataom. Ocenené učiteľky a učitelia taktiež dostali ďakovné listy dekanky Filozo-fickej fakulty UCM, doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD. a poukážky od odbornej referentky pre predmetové olympiády a postupové súťaž z IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Mgr. Alexandry Pačutovej.O hudobné spestrenie podujatia sa postarala Kristína Krajčíková, absolútna víťazka Spievam po francúzsky 2022 z Gymnázia Jána Hollého v Trnave.

Oceneným laureátom srdečne blahoželáme k úspechu, ďakujeme za ich prácu a dosiahnuté výsledky. Veríme, že ocenenia budú motivovať aj mladších kolegov. Prajeme veľa úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.


zdroj a viac informácií:
Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Oddelenie práce s verejnosťou
Telefón: 033 5565 124, 0911 083 789
E-mail: jana.stefankova@ucm.sk

Fotogaléria k článku: