História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

04.10.2017

V dňoch 27. – 28. septembra 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku. Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady.

Záštitu nad vedeckou konferenciou prevzali prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pán Miloš Oravec a primátorka mesta Banská Štiavnica pani Nadežda Babiaková.

Poslaním vedeckej konferencie História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku bolo ukázať verejnosti a mladým ľuďom reálne a významné postavenie elektrotechniky vo výrobnej a konštruktérskej praxi a v spotrebnej sfére v nadväznosti na bohatú minulosť elektrotechniky na Slovensku, poukázať na perspektívu pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom konferencie bola aj propagácia elektrotechniky a posilnenie záujmu mladej generácie o štúdium elektrotechniky na stredných odborných a vysokých školách.

Otvoreniu vedeckej konferencie predchádzalo slávnostné udelenie Ceny primátorky mesta Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie z rúk primátorky Banskej Štiavnice Nadeždy Babiakovej prevzal dekan FEI STU v Bratislave profesor Miloš Oravec.

Vedeckú konferenciu otvoril predseda organizačného výboru profesor František Janíček, ktorý prítomným priblížil hlavné ciele podujatia. Vo svojom príhovore zdôraznil, že technické univerzity na Slovensku dlhodobo hľadajú spôsoby, ako zvýšiť záujem stredoškolákov o technické smery štúdia, keďže dopyt podnikovej sféry po absolventoch techniky výrazne prekračuje počty záujemcov o štúdium na týchto školách. Zaželal účastníkom konferencie kvalitné prednášky a podnetnú, tvorivú a inšpirujúcu atmosféru.

Na slávnostnom otvorení vedeckej konferencie sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová, ktorá účastníkov konferencie pozdravila a doplnila aj veľmi osobný príhovor adresovaný prítomným študentom, v ktorom zdôraznila, aby sa študenti orientovali pri výbere vysokoškolského štúdia na prírodovedné a technické smery, kde sú veľké predpoklady uplatnenia absolventov v praxi.

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave profesor Miloš Oravec vo svojom príhovore poukázal na poslanie fakulty, ktorú zastupuje, a tým je najmä poskytovanie kvalitného vzdelávania na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce. Zdôraznil hlavnú úlohu fakulty v oblasti vzdelávania, ktorou je príprava univerzálne profilovaných a flexibilných absolventov študijných odborov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia s dostatočnou teoretickou i praktickou úrovňou vedomostí a zručností pre širokú spoločenskú prax.

Primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková vo svojom príhovore vyzdvihla úlohu technických škôl pri formovaní Banskej Štiavnice a celého regiónu a poukázala na pokračovanie tradície Banskej a lesníckej akadémie najmä so zameraním na vzdelanie.

V rámci plenárnych prednášok počas slávnostného otvorenia vedeckej konferencie zazneli vyžiadané prednášky profesora Ivana Makovínyho Elektrotechnika na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, akademika Štefana Lubyho na tému Tranzistor – Mikroelektronika – Nanoelektronika – Globálne súvislosti a profesora Juraja Sinaya, prezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR Automobil ako mechatronický systém – súčasnosť a budúcnosť z pohľadu automobilového priemyslu.

Program vedeckej konferencie pokračoval prednáškami v jednotlivých v sekciách – Historické súvislosti elektrotechniky s inými odvetviami, História vrátane osobností elektrotechniky a Výučba a budúcnosť elektrotechniky.

Tematické okruhy jednotlivých sekcií vedeckej konferencie zahŕňali historické súvislosti elektrotechniky s inými odvetviami, významné historické osobnosti elektrotechniky na Slovensku a aj nové smery vo vzdelávaní. Vývoj odvetví elektrotechniky na Slovensku predstavili často ich tvorcovia, ako napríklad akademik Ivan Plander, ktorý je nestorom zavádzania mikropočítačov v priemysle. Do diskusie aktívne vstupovali aj odborníci z publika, medzi nimi aj hostia, ktorí pôsobili veľkú časť profesionálneho života v zahraničí a prišli sa podeliť o svoje skúsenosti.

Veľmi významnou súčasťou vedeckej konferencie bola študentská sekcia Technické školstvo – otvorená brána pre mladých. Hlavným cieľom tejto sekcie okrem skúmania histórie elektrotechniky bola podpora študentov a pedagógov stredných škôl so zameraním na elektrotechniku. Študenti stredných priemyselných škôl a stredných odborných škôl elektrotechnických v rámci vlastnej sekcie predstavili výsledky svojej tvorivej činnosti a projekty, medzi ktoré patrili NAO robot, Laminárna fontána, Cezbariérová detekcia pohybu, Záchranné vozidlo, Solárny dom bez elektrickej prípojky, Kamerový stabilizátor, Inteligentná inštalácia s PLC, Informačný mobiliár, Fúzny reaktor, Meranie na zdroji napätia, EGGBOT – vajíčko maľovač, Automatizovaný e-shop, Kompenzátor účinníka a ďalšie projekty, ktoré vyvinuli a zostrojili študenti pod vedením svojich učiteľov a majstrov odborného výcviku. Práce študentov ocenili aj dekani Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí boli prítomní na všetkých prezentáciách študentských projektov.

Súčasťou prezentácií na študentskej sekcii Technické školstvo – otvorená brána pre mladých boli aj významní odborníci z praxe z oblasti energetiky, automatizácie, automobilového priemyslu, s ktorými študenti diskutovali na témy technického pokroku vo firmách a o ďalšom možnom uplatnení študentov v praxi.

V mene prítomných učiteľov stredných škôl vystúpil riaditeľ SOŠ informačných technológií pán Ján Sadloň, ktorý vyjadril spokojnosť s priebehom podujatia a poďakoval za možnosť zoznámiť študentov s vedeckou konferenciou. Profesor František Janíček vyslovil návrh, aby sme pre úspech tohto podujatia založili novú tradíciu pozývať stredoškolských učiteľov aj študentov na medzinárodné vedecké podujatie Energetika v Tatranských Matliaroch.

Organizátori pripravili účastníkom a hosťom konferencie okrem účasti na sekciách aj spoločenský program – návštevu Slovenského banského múzea. Účastníci si mali možnosť prezrieť najrozsiahlejšiu expozíciu o banskej technike Kammerhof – Baníctvo na Slovensku.

Príprava vedeckej konferencie bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore partnerov. Osobitná vďaka patrí hlavnému partnerovi – Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., partnerom – sféra, a.s., SIEMENS s.r.o., Západoslovenská distribučná, a.s., DATALAN, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., IFT InForm Technologies, a.s., LiV ELEKTRA, a.s., Murat s.r.o. a spoločnosť SEDITA. Poďakovanie patrí aj mediálnym partnerom, ktorí pomohli pri propagácii konferencie.

Organizačný výbor konferencie

Pre viac informácií kontaktujte:

Ing. Milan Perný, PhD., tel.: 0949-511-025

Fotogaléria k článku: