EQUAL – internacionalizácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

09.02.2024

Na podnet rektora UKF v Nitre, prof. Libora Vozára, CSc., bola v zimnom semestri akademického roka 2023/2024 vytvorená skupina pracovníkov, zástupcov jednotlivých fakúlt UKF, ktorej úlohou bolo zvážiť a pripraviť možné zapojenie sa UKF v Nitre do výzvy ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV a pripraviť projekt Európskej aliancie univerzít (European University Aliance – EUA).

Tento typ projektov zameraných na podporu internacionalizácie európskeho vysokoškolského vzdelávania, ktorý aktuálne financuje 50 aliancií európskych univerzít existuje od roku 2019 a aktuálne bola zverejnená ostatná výzva na vytvorenie nových univerzitných aliancií. Išlo teda o poslednú možnosť vytvoriť si vlastnú alianciu, alebo sa stať členom novovznikajúcej aliancie pod vedením inej univerzity.
Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne je v rôznych alianciách zapojených už viacej ako 430 európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a pravidlá projektu nedovoľujú, aby jedna univerzita bola vo viacerých alianciách, nebolo ľahké takéto partnerstvo vytvoriť. Aj keď sa spočiatku zdalo, že partnerov novovznikajúcej Aliancie bude viacej ako dosť – prísľub sme mali od viac ako trojnásobku minima partnerov, z počiatočného počtu 10 univerzít však v priebehu prípravy projektu zostalo z rôznych dôvodov (ako napr. zapojenie sa do prípravy 2 žiadostí, čo je tiež neprípustné) len 5, avšak aj pri tomto počte univerzít je alokovaná suma na realizáciu projektu 5,39 milióna eur.
Zmenil sa aj podávateľ projektu – UKF v Nitre ustúpilo túto pozíciu poľskému partnerovi – Univerzite v Bielsko-Bialej. Zastrešenie novovznikajúcej aliancie poľským partnerom vyrokovala pri osobnej návšteve uvedenej univerzity v decembri 2023 prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. Martina Pavlíková, PhD. Ďalšími partnermi projektu sú okrem UKF v Nitre, Madeirská univerzita v Portugalsku, Univerzita v Niši, Srbsko a Športová univerzita v Tirane, Albánsko.

Projekt s názvom EQUAL: Enhancing Quality of Life European University v partnerstve uvedených 5 univerzít bol s podporou všetkých partnerov vypracovaný a podaný online na hodnotenie priamo do Bruselu, keďže ide o centralizovaný typ projektu, v stanovenom termíne do 6. 2. 2024 do 17.00 bruselského času.
Touto cestou by sme sa chceli spolu s pánom rektorom poďakovať za podporu tejto aktivity vedeniu jednotlivých fakúlt UKF, najmä doc. Adriane Réckej, prodekanke PF, prof. Františkovi Petrovičovi, dekanovi FPVaI, prof. Tomášovi Sollárovi, dekanovi FSVaZ a jeho prodekanke, Dr. Kataríne Minarovičovej, ako aj prodekankám FF a FSŠ – Dr. Daši Nováčikovej a Dr. Viktórii Gergelyovej, ale aj iným zamestnancom UKF (Mgr. Paškovi, doc. Kováčikovej, doc. Jedličkovej, Dr. Sender, Dr. Satkovej, Mgr. Juhásovej, prof. Stranovskej, Dr. Kočnerovej, prof. Munkovej, Dr. Kramárekovej a ďalším), ktorí aktívne prispeli svojimi nápadmi a pomocnou rukou k vypracovaniu projektu.
Keďže ide o poslednú výzvu tohto typu projektov, konkurencia bude isto vysoká. Veríme však že aj projekt EQUAL má šance uspieť.

Text: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/6234-equal-internacionalizacia-ukf-v-nitre