DOD UCM 2019 úspešný

01.02.2019

Dňa 29.1.2019 sa uskutočnil Deň Otvorených Dverí Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V priestoroch modernej budovy Fakulty sociálnych vied sa vo foyer na prízemí prezentovali jednotlivé fakulty univerzity, ale aj záujmové spolky a súčasti univerzity.

Filozofická fakulta, ktorá neorganizuje samostatný DOD fakulty,  na širšej ploche predstavila všetkých svojich 9 katedier, kde sa postupne mohli uchádzači dozvedieť nielen informácie o nových študijných programoch, ale komplexne o ponuke študijných programov fakulty. Fakulta masmediálnej komunikácie, okrem informácií, spríjemnila účastníkom deň i zvukovými ukážkami a ukážkami práce v rádiu, zástupcovia  z Fakulty sociálnych vied trpezlivo vysvetľovali možnosti uplatnenia absolventov a poukázala na dobrý základ pre budúcich študentov pre uplatnenie vo verejnej sfére v prípade vyštudovania práve FSV. Fakulta prírodných vied isto zaujala svojimi ukážkami virtuálnej reality, praktickými ukážkami pokusov, doplnením svojho stánku o farebné  skúmavky, dózičky a pipety. Zaujal aj Inštitút balneológie, fyzioterapie a liečebnej  rehabilitácie nielen teoretickými  informáciami, ale aj praktickými ukážkami masáží  a fyzioterapie.

Okrem fakúlt sa na DOD zúčastnili i zástupcovia z Unitty - univerzitného speváckeho zboru, súboru Trnafčan a aj zo Študentskej rady. Slovenská akademická informačná agentúra mala taktiež svoje stanovište a jej pracovníčka informovala potenciálnych uchádzačov o možnostiach zahraničných pobytov počas štúdia.

Zároveň v aule Jozefa Matúša pútavo  odprezentoval prorektor Michal Lukáč univerzitu ako celok, zmapoval jej jednotlivé aktivity, predstavil možnosti štúdia, ale i príklady zmysluplného trávenia voľného času našich študentov. Ďalej poskytol praktické informácie potrebné pre študentov - možnosti ubytovania aj stravovania. Následne poverení zástupcovia fakúlt podrobne oboznámili prítomných so svojimi materskými fakultami.
Prezentácie boli doplnené hudobnými vsuvkami – spevom šikovných študentov FMK Martina Císara a Barbory Hazuchovej, čo bolo určite príjemným osviežením programu.
Vďaka patrí predovšetkým všetkým zúčastneným študentom/uchádzačom, rodičom, výchovným poradcom a ďalším zúčastneným návštevníkom Dňa otvorených dverí za účasť a otázky.
Veríme, že sa z mnohými návštevníkmi DOD UCM stretneme v študovniach budúci akademický rok.

Video o DOD (Zdroj: FMK UCM)

Fotogaléria.