Autizmus – samota, ktorá nebolí

02.05.2019

Na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) sa 29.4.2019 pod záštitou rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a Mgr. Jozefa Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), uskutočnila konferencia s názvom Autizmus – samota, ktorá nebolí.

Usporiadanie konferencie iniciovali 2 občianske združenia OZ Spoločnosť pre zmysluplný život v Trnave a  Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave. Organizačne  sa na príprave  konferencie podieľali členovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM a rektorátne oddelenie práce s verejnosťou UCM v Trnave, odbor sociálnych vecí TTSK a zástupcovia oboch spomínaných občianskych združení.

Cieľom konferencie bolo posilniť odbornú diskusiu o potrebe systémového riešenia starostlivosti o ľudí s autizmom. Záujem o tematiku autizmu a závažnosť problematiky potvrdzuje aj 173 účastníkov podujatia a živá diskusia počas workshopov i mimo nich. Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., odborná garantka konferencie, uviedla: „Autizmus je v centre slovenskej vedeckej a odbornej pozornosti od 90. rokov minulého storočia, vo vzťahu ku konkrétnym oblastiam starostlivosti o osoby s autizmom panuje medzi odborníkmi i laikmi vysoká miera nespokojnosti. Nedostatočne riešené problémy ľudí s autizmom a ich rodín sú aj dôsledkom „rezortizmu“, t.j. hľadania riešení len v kontexte určitého špecifického výseku praxe, maximálne v rámci jedného rezortu“.

Organizátorom konferencie  sa podarilo preklenúť tento nežiaduci trend a pozvali na konferenciu reprezentantov viacerých profesií a rezortov. Týmto chceli podporiť myšlienku, že je potrebné a nevyhnutné spájať všetkých, ktorým záleží na riešení problémov, s ktorými sa každodenne stretávajú ľudia s autizmom a ich rodiny.

V prvej časti konferencie, ktorá bola vyhradená pozvaným prednáškam, vystúpili nielen renomované odborníčky z akademického prostredia, ale tiež zástupcovia rodičovských iniciatív a zástupcovia sociálnych služieb.  Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.  z Akademického centra výskumu autizmu, sa vo svojej prezentácii zamerala na najnovšie poznatky z oblasti neurofyziológie a fyziológie vyšších nervových činností, špecificky zameraných na problematiku autizmu.  PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., klinická psychologička z Trnavskej  univerzity v Trnave, vo svojej prednáške informovala auditórium o nových trendoch v psychologickej diagnostike  autizmu a o možnom dopade na praktický život ľudí s autizmom.  MUDr. Jozef Šoth  zo zariadenia   špecializovaných sociálnych služieb  pre ľudí s autizmom „Drahuškovo“  upozornil na množstvo praktických problémov v oblasti starostlivosti o ľudí s autizmom v SR.  Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSS profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých, vo svojej prednáške zahrnula viac ako 20 ročné skúsenosti odborníkov tohto zariadenia s klientmi s autizmom. JUDr. Ivan Štubňa, PhD.  (autor projektu „Autisti v práci“) referoval o výsledkoch - na Slovensku ojedinelého projektu „Autisti v práci“, ktorý realizovala SPOSA Bratislava.

V druhej časti konferencie pracovali účastníci konferencie v 2 workshopoch - Autizmus od A po Z a Ľudia s autizmom – každodenný život, zameraných na hľadanie praktických riešení problémov klientov s autizmom a ich rodín.

UCM v Trnave a TTSK týmto odštartovali 1. ročník z radu konferencií pod názvom Spoločný priestor, ktorých cieľom bude výmena informácií, zdieľanie best practise (dobrých príkladov) a permanentná práca na skvalitňovaní  starostlivosti o  obyvateľov nášho kraja (ale nielen nášho), ktorí to potrebujú, či budú potrebovať. Spoločnou víziou je pod týmto strešným názvom vytvárať priestor pre stretávanie sa akademikov, odborníkov z praxe a vždy aj tej skupiny ľudí, ktorých riešenie problémov budeme pokladať za mimoriadne aktuálne.

 

Ing. Štefánková Jana, Ph.D.

Oddelenie práce s verejnosťou UCM v Trnave

Fotogaléria k článku: