ARS ŠAFARIKIANA 2017

12.10.2016

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

vyhlasuje

autorskú súťaž

literárnejžurnalistickej tvorbe

pre študentov maturitných ročníkov

stredných škôl a gymnázií v Košickom kraji a Prešovskom kraji

A r s    Š a f a r i k i a n a    2 0 1 7

Cieľom súťaže je podporovať literárnu a žurnalistickú tvorbu študentov stredných škôl a gymnázií na východnom Slovensku, sprostredkovať tvorivý dialóg medzi mladými autormi a odborníkmi z akademického prostredia, rozvinúť vzájomnú komunikáciu medzi autormi a v neposlednom rade motivovať študentov so záujmom o jazyk, literatúru a masmediálnu komunikáciu, aby sa pri rozhodovaní o svojej kariérnej budúcnosti vydali cestou humanitného vzdelania.

Študentské príspevky v dvoch súťažných kategóriách - literárna tvorba (každý autor môže poslať najviac tri básnické, resp. prozaické útvary v slovenskom jazyku) a žurnalistická tvorba (každý autor môže poslať maximálne tri spravodajské, resp. publicistické príspevky v slovenskom jazyku bez rozdielu žánru) - bude posudzovať odborná komisia v zložení:

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.

doc. Marián Milčák, PhD.

doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.

Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

PhDr. Renáta Cenková, PhD.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

PhDr. Jozef Puchala, PhD.

Študenti maturitných ročníkov z Košického kraja a Prešovského kraja môžu svoje súťažné príspevky posielať do 10. januára 2017 na adresu:

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Moyzesova ul. č. 9

Budova Aristoteles

040 01 Košice

Na obálku je potrebné pripísať heslo Ars Šafarikiana 2017.

Traja najúspešnejší autori získajú - okrem vecných cien - možnosť absolvovať osobné stretnutie s významnými literárnymi autormi (v kategórii literárna tvorba), resp. návštevu vybraných mediálnych inštitúcií (v kategórii žurnalistická tvorba).

Vyhlásenie výsledkov autorskej súťaže Ars Šafarikiana 2017 sa uskutoční 10. februára 2017 počas Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá si v tomto školskom roku pripomína 10. výročie existencie.

Zdroj: PhDr. Marián Gladiš, PhD.