Výrobné technológie (2014)

Obsah a formy vzdelávania majú za cieľ naučiť absolventa princípom vedeckej práce, formulovať problémy v oblasti výrobné technológie a tiež spôsobom ich riešenia. Tento cieľ sa dosiahne vedením študentov k systematickej práci s odbornou literatúrou, účasťou na experimentálnych prácach, analýzou získaných experimentálnych výsledkov, vyvodzovaním záverov a hľadaním ciest na realizáciu získaných poznatkov v ďalšom rozvoji vedy a praxe.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa VŠ je:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa VŠ

- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky na základe uvedeného bodového hodnotenia:

     „Výrobné technológie“

    

-          Výrobné technológie                                                                         20 b

-          Prevádzková spoľahlivosť techniky                                                      20 b

-          Logistika                                                                                         20 b

-          Svetový jazyk (v písomnej forme)                                                      20 b

-          Svetový jazyk (ústna forma pohovoru v odbornej terminológii

týkajúcej sa zvolenej témy doktorandskej práce)                                             20 b

-          Študijný priemer počas 1. a 2. stupňa VŠ:

za rozsah 1,00 – 1,50                                                                                    20 b

za rozsah 1,51 – 2,00                                                                                    10 b

-          Publikačnú činnosť zohľadní príslušná komisia                  10 b

 

 Additional information

a)  uchádzači o štúdium z TF SPU v Nitre:

-          životopis,

-          kópia diplomu z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,

-          kópia vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,

-          výpis známok  a dosiahnutých priemerov za celé obdobie štúdia (1. stupeň VŠ a 2. stupeň VŠ),

-          údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej forme štúdia, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,

-          tézy k zvolenej téme /www.tf.uniag.sk, štúdium – doktorandské štúdium – témy dizertačných prác/,

-          prehľad publikačnej činnosti,

-          doklad o úhrade poplatku.

 

b)  uchádzači o štúdium z iných vysokých škôl:

-          životopis,

-          overená kópia diplomu z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,

-          overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,

-          výpis známok  a dosiahnutých priemerov za celé obdobie štúdia (1. stupeň VŠ a 2. stupeň VŠ),

-          údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej forme štúdia, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,

-          tézy k zvolenej téme /www.tf.uniag.sk, štúdium – doktorandské štúdium – témy dizertačných prác/,

-          prehľad publikačnej činnosti,

-          doklad o úhrade poplatku,

-          v prípade, že uchádzač o štúdium absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, je povinný predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané uznanou vysokou školou v SR alebo MŠVVaŠ SR v zmysle zákona. 422/2015 Z. z.

 

Adresa pre posielanie prihlášok:    Študijné oddelenie

                                                           TF SPU v Nitre

                                                           Ing. Renáta Záhorská, PhD.

                                                           Tr. A. Hlinku 2

                                                           949 76  NitraCoordinator for students with specific needs

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.

Maros.Korenko@uniag.skGeneral information on the admission exam
 • úplnosť vyplnenia prihlášky spolu s dodanými prílohami,
 • osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v stanovenom termíne,
 • úspešné absolvovanie prijímacieho konania (prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov),
 • v špecifických prípadoch  (napr. absolvovanie študijného programu podľa predchádzajúcich predpisov, zahraniční študenti a pod.) sa vyžaduje aj vyjadrenie
  zo strany predsedu príslušnej odborovej komisie.


Form of entrance exam

Písomná, ústnaTests

Svetový jazyk • Apply the application for study

  09.06.2021 - 22.06.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Current number of filed applications:
0


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS) 103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku
2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        BIC/SWIFT: SPSRSKBA

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS)  103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,    Trieda A. Hlinku  2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data