Učiteľstvo náboženskej výchovy

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy má základný rozhľad v oblasti teologického myslenia a jeho špecifických oblastiach. Rovnako sa vie orientovať v hlavných pedagogických a psychologických disciplínach a pozná organizačné podmienky inštitucionalizovaného vzdelávania. Absolvent je však predovšetkým pripravený na pokračovanie v danom študijnom programe na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.Prospects of graduates

Absolvent sa vie orientovať v základných teologických pojmoch, opísať historický vývoj náboženských predstáv a objasniť ich zmysel a prínos. Dokáže vnímať jednotlivé udalostí cirkevných dejín v celom kontexte všeobecných dejín. Má základné poznatky zo Starého a Nového zákona. Ovláda hlavné katechetické témy a koncepcie v ich historickom vývoji. Absolvovaním pedagogicko-psychologického základu vie charakterizovať jednotlivé etapy vývinu človeka a pozná základné procesy prebiehajúce v ľudskej psychike. Vie charakterizovať jednotlivé zložky edukačného procesu a má základné poznatky o školskom systéme a jeho organizácii.

Absolvent je schopný analyzovať a hodnotiť základné poznatky z oblasti cirkevných dejín, katechetiky, psychológie a pedagogiky. Dokáže kritický sledovať dejiny Cirkvi a vyvodzovať konkrétne uzávery pre svoj osobný život ako aj pre život Cirkvi. Vie kriticky hodnotiť rôzne teologické názory a adekvátne interpretovať dejiny religionistického a teologického poznávania. Pozná hlavné katechetické modely a dokáže ich aplikovať do súčasnej katechézy. Získané poznatky dokáže prispôsobiť vývinovým schopnostiam žiaka. V edukačnom procese vie využívať moderné digitálne technológie. Dokáže sa tiež orientovať v školskej legislatíve a predpisoch.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
  • úplné stredné vzdelanie
  • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami


Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.General information on the admission exam

Prijatie bez prijímacej skúšky na základe maturitného prospechu.  • Apply the application for study

    01.01.2024 - 30.04.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • attested copy of birth certificate (electronic form)
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €


The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 16.01.2024 10:40

Draw attention to not topical data