Obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)

Absolventi študijného programu „Obchodovanie a podnikanie s technikou“ sú pripravovaní pre oblasť podnikania, obchodovania s technikou a riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch agropotravinárskeho komplexu. Dôraz je kladený predovšetkým na možnosti a spôsoby nadobudnutia techniky a jej efektívneho prevádzkovania. V rámci štúdia sa študenti učia zostavovať a realizovať podnikateľské zámery v oblasti technickej investičnej politiky, sú pripravovaní pre obchodnú činnosť s technikou vrátane poradenstva, logistickej a servisnej činnosti. Študijný program je v značnej miere podporovaný predmetmi ekonomického charakteru (základy ekonomiky, základy manažmentu a marketingu, základy účtovníctva, základy obchodného práva, základy komerčných činností ap.) s ohľadom na budúce odborné zameranie absolventa podnikateľského typu. Posilnená jazyková príprava dáva možností pre obchodovanie so zahraničnými subjektmi.

Prospects of graduates
Zásluhou širokého spektra technických, ekonomických a manažérskych vedomostí absolventi štúdia svoje uplatnenie môžu nachádzať pri podnikaní v podnikoch a firmách zameraných na poskytovanie komerčných technických služieb a v obchode so strojmi a technických zariadeniami. Značné možnosti sa naskytajú aj v oblasti leasingu a prenajímania technických prostriedkov v rezorte priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a v ďalších oblastiach. Osobitnou oblasťou poskytujúcou absolventom možnosť uplatnenia sú servisné a predajné strediská firiem zabezpečujúcich dovoz, distribúciu zahraničných strojov a zariadení. Charakter vedomostí získaných počas štúdia dáva absolventom možnosť uplatnenia aj v štátnej správe a v regionálnych inštitúciách zaoberajúcich sa problematikou investičnej politiky, riadenia komerčných technických služieb a obchodovania so strojmi a zariadeniami. Absolventi študijného programu „Obchodovanie a podnikanie s technikou“ na prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) sú vybavení potrebnými znalosťami a predpokladmi aj pre ďalšie štúdium na druhom stupni (Ing.) v príbuzných študijných programoch.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na prijímacích pohovoroch sa berú do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika (ak záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v príslušných rokoch zoberie do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický predmet, alebo informatika). Pri bodovom hodnotení sa započítajú i výsledky maturitnej skúšky. Uchádzači sa prostredníctvom jednej prihlášky môžu prihlásiť aj na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie). Každý uchádzač sa podrobí len jednej prijímacej skúške - ústnemu pohovoru a budú mu doručené informácie o prijímacom konaní, ako aj pozvánka na konkrétny deň, kedy vykoná prijímacie pohovory. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie je nutné priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o zaplatení poplatku nebude prihláška zaevidovaná. Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.   Additional information

Deň otvorených dverí: 13.2.2020Conditions for international students

Zahraniční uchádzači, ktorí sa uchádzajú o štúdium štujiného programu v slovenskom jazyku, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania SR. Požiadavky:

  • preukázanie znalostí slovneského jazyka,
  • nostrifikovaný doklad o ukončení stredoškolského štúdia.


Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.General information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať formou pohovorov (bez prijímacích skúšok), len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Form of entrance exam

na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy  • Apply the application for study

    01.01.2022 - 28.02.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Current number of filed applications:
0


Additions
  • CV (electronic form)
  • kópia dokladu o úhrade poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
  • kópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (electronic form)
  • úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS) 103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku
č. 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        BIC/SWIFT: SPSRSKBA

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS)  103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,    Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Technická fakulta SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Trieda  A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Last update: 04.12.2021 02:51

Draw attention to not topical data