Psychológia

Absolvent získa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín, a tiež z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Získané vedomosti a zručnosti sú relevantné pre prax v špecializovaných psychologických odboroch (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a pre oblasť psychologického výskumu (je schopný kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší výskum vo všetkých jeho fázach), uplatnenie absolventa na pozícii psychológa.Prospects of graduates

Absolvent má odborné vedomosti, zručnosti a osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pracovnej pozícii psychológa v rôznych oblastiach poradenskej, klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie.Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základné podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené štúdium bakalárskeho stupňa štúdia a predloženie právoplatného dokladu v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).General information on the admission exam

Kritériá výberu uchádzačov:

Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, podľa nasledujúcich faktorov.

Po posúdení počtu prihlásených uchádzačov vzhľadom na plánovaný počet prijatých uchádzačov môže dekan po prerokovaní na kolégiu dekana upustiť od zostavovania poradia úspešnosti uchádzačov podľa uvedených kritérií. V takomto prípade sú pri prijímaní uplatnené základné podmienky prijatia a základné podmienky prijatia stanovené FSVaZ.

U uchádzačov, ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku zo Slovenského jazyka alebo Českého jazyka je povinnou súčasťou prijímacieho konania predloženie dokladu o absolvovaní certifikovanej jazykovej skúšky zo slovenského jazyka k 30.4.2024. Požadovaná jazyková úroveň je minimálne úroveň B1.  • Apply the application for study

    02.01.2024 - 30.04.2024

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Simona Hochman – shochman@ukf.sk
Last update: 05.12.2023 11:31

Draw attention to not topical data