Teaching of the Subjects of Chemistry

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Education - Teaching of the subjects of English language and Literature
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of Biology
 • Faculty of Education - Teacher of Subjekt of ethical education
 • Faculty of Education - Teaching of Math
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects German language and literature
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Faculty of Education - Teaching of the Subjects of Fine Arts

http://ects.truni.sk/Prospects of graduates

Absolventi získavajú plnú pedagogickú spôsobilosť pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v príslušných predmetových zameraniach.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie / na základe prihlášky a dokladov o ukončení bc. vzdelania/ sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl 2021 s podporou modulárneho akademického informačného systému.

 Ak sa prihlási na niektorý z uvedených študijných programov malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo tento študijný program neotvoriťAdditional information

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a životopis.

Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2020/2021, doložia doklady o ukončení štúdia po obdržaní dokladov a dovtedy je treba poslať

(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 9.7.2021.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia .

Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2020/2021, doložia doklady o ukončení štúdia po obdržaní dokladov a dovtedy je treba poslať

(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 9.7.2021.Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.

mail: nada.bizova@truni.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  10.01.2021 - 31.03.2021

 • Submit additional application form

  01.05.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné  číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku bez písmena R, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Last update: 05.05.2021 09:55

Draw attention to not topical data