Právo

Prospects of graduates

Absolventi bakalárskeho študijného programu, študijný odbor právo:

Bakalársky študijný program v plnej miere reflektuje oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu prvého stupňa vysokoškolského štúdia v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca stanovenou prílohou Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky: SKKR 6.

Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo je východiskovým pre nadväzujúci magisterský študijný program. Uvedená skutočnosť vychádza aj rešpektovania zákonných požiadaviek na výkon právnických profesií.

Absolvent bakalárskeho študijného programu získa vedomosti z teórie práva a teórie štátu, vedomosti o prehľade vývoja a špecifikách právneho myslenia, pozná základy metodológie práce s právnym a právnickým textom a východiská procesov tvorby, realizácie a aplikácie práva. Získa tiež vedomosti z jednotlivých odvetví verejného a súkromného práva (správne právo, trestné právo, medzinárodné právo verejné, ústavné právo, občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo a i.) s ťažiskovou orientáciou na hmotnoprávnu bázu (okrem správneho práva procesného, ktoré je predmetom štúdia už v bakalárskom stupni). Štúdium hmotnoprávnej úpravy je východiskovým pre nadväzujúce magisterské štúdium zamerané najmä na štúdium procesnoprávnej úpravy.

Absolvent porozumie odvetvovému členeniu právneho poriadku na podklade predmetu a metódy regulácie, ako aj vzájomným súvislostiam jednotlivých právnych odvetví a výstavbovým princípom právneho poriadku. Absolvent sa naučí pracovať s právnym aj právnickým textom, dokáže vytvoriť vlastný právnický text, rozumie právnej terminológii a špecifickému právnemu a právnickému odbornému jazyku a vyjadrovaniu, a to nielen na úrovni pasívneho prijímateľa, ale aj aktívneho používateľa. Absolvent získa zručnosti orientácie v právnom systéme, v odbornej literatúre a súdnej praxi, spolu so zručnosťou analýzy a syntézy jednotlivých zložiek právneho poriadku. Získa potrebné schopnosti identifikovať relevantný právny predpis a riešiť na jeho báze konkrétny právny problém s využitím subsumpčného sylogizmu. Absolvent dokáže interpretovať právny text, pracuje s právnymi výkladovými technikami, vie vyvodiť právne relevantný záver ako riešenie konkrétneho právneho prípadu a zodpovedajúcim, logickým a všeobecne akceptovateľným spôsobom argumentovať za aj proti možným riešeniam. Absolvent vie vymedziť skutkový a právny problém, abstrahovať skutkový problém do právnej kvalifikácie, t.j. pomenovať ho v právnych pojmoch a termínoch, podradiť ho pod príslušnú právnu normu, inštitút a normatívnu úpravu, podradiť ich pod správne právne kategórie, odlíšiť od iných súvisiacich právnych kategórií, a napokon za použitia právnych metód dokáže spätne aplikovať neskutkový stav príslušné právne riešenie. Vie pracovať samostatne a aj v tíme, vie kriticky myslieť a vyhodnocovať skutkovú aj právnu situáciu /právny problém, a to aj so zohľadnením iných normatívnych systémov (morálky).Zručnosti a kompetencie získané počas štúdia umožňujú absolventovi kombinovať a spájať vedomosti z rôznych odvetví práva, posúdiť skutkový (spoločenský) a právny problém a urobiť kvalifikovaný právny záver. Získané zručnosti a kompetencie sú ďalej prenositeľné aj na riešenie nových právnych problémov. Absolvent dokáže právny problém verejne prezentovať na zodpovedajúcej materiálnej a formálnej úrovni v ústnej aj písomnej forme, s rešpektovaním štandardov vedeckej a odbornej práce a princípov akademickej integrity. Výstupy v oblasti vedomostí sú zabezpečené a garantované absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov. Výstupy v oblasti zručností a kompetencií osobitne podporujú predmety zamerané na metodológiu vedeckej práce, etické dilemy, predmety zamerané na prípravu a tvorbu záverečnej práce a praktické klinické predmety. Bakalárske štúdium je určené pre študentov, ktorí získali úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Podrobnejšie k profilu absolventa a indikovaným povolaniam : https://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/absolventi/PRAVO_profil%20absolventa_bakalarske%20studium.pdf

 

 

 

 

 Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na bakalársky študijný program v akademickom roku 2024/2025

Základnou podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program v dennej
a v externej forme štúdia (ukončený získaním titulu „Bc.“), na ktorý nadväzuje, po splnení
stanovených podmienok, dvojročný magisterský študijný program v dennej a v externej forme
štúdia, študijný odbor právo (ukončený získaním titulu „Mgr.“), je získanie úplného
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky a maturitná
skúška zo slovenského alebo českého jazyka.
Prijímacia skúška je organizovaná s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi tak, že:
1. pozostáva z testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie,
filozofie a ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad
ako aj logiku myslenia uchádzača,
2. najvyšší počet bodov, ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 800 bodov,
3. časový limit na vyplnenie testu je 30 minút,
4. zoznam literatúry, z ktorej vychádzajú skúšobné otázky testu, fakulta včas rozošle
všetkým uchádzačom a tento zoznam zverejní aj na svojom webovom sídle,
5. fakulta po vyplnení a odovzdaní testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti počítačového
operátora z radov učiteľov fakulty, presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na
otázky testu a o výške bodového hodnotenia výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky,
6. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
7. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium,
t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
8. Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého
jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka,
ktorý pripraví fakulta.Additional information

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) v akademickom
roku 2024/2025 otvára nasledovné bakalárske študijné programy:


- trojročný bakalársky študijný program, študijný odbor právo v dennej forme
štúdia,
- trojročný bakalársky študijný program, študijný odbor právo v externej forme
štúdia.
Bakalársky študijný program v externej forme štúdia sa bude uskutočňovať s úhradou
školného. Výška ročného školného bude stanovená v súlade s opatrením Ministerstva školstva
SR vnútorným predpisom Trnavskej univerzity v Trnave.
Denná forma štúdia si vyžaduje každodennú účasť študenta na prednáškach,
praktických cvičeniach a iných formách výučby podľa určeného rozvrhu hodín. Externá
forma štúdia si vyžaduje účasť študentov na prednáškach. Obidve formy štúdia sú
rovnocenné tak z hľadiska požiadaviek na štúdium, obsahu študijných programov ako aj
možnosti uplatnenia v praxi.
Fakulta plánuje, v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov a
splnenia základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium, prijať v akademickom roku
2024/2025 na dennú formu štúdia najmenej 150 študentov a na externú formu štúdia
najmenej 50 študentov.
Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorú formu štúdia má
uchádzač záujem, či o prijatie na dennú formu štúdia alebo o prijatie na externú formu štúdia.
Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú formu štúdia a samostatne na
externú formu štúdia.Conditions for international students

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí sú rovnaké  ako podmienky  prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.

Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka, ktorý pripraví fakultaConditions of admission without the entrance exam

Každý uchádzač o štúdium na bakalársky študijný program  musí absolvovať  prijímaciu skúšku.Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

tel.: 033/5939 647

mobil:0908/787 312

e-mail: viktor.krizan@truni.skGeneral information on the admission exam
 1. Uchádzač o štúdium odošle vyplnenú prihlášku spolu so životopisom na adresu:
  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
  do 31. marca 2024. Namiesto písomnej prihlášky môže uchádzač doručiť v tom istom
  termíne aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu.
  Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu sídla
  fakulty aj riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu
  elektronickej prihlášky) a potvrdenie o zaplatení poplatku na úhradu nákladov.
  Elektronická prihláška je zverejnená na webovom sídle univerzity.
  2. Administratívny poplatok vo výške 40 EUR (38 EUR v prípade elektronickej prihlášky),
  ktorý je určený na náhradu nákladov na prijímacie konanie, uhradí uchádzač o štúdium
  bezhotovostným prevodom, pričom uvedie číslo účtu: Štátna pokladnica
  SK88 8180 0000 0070 0024 1244, variabilný symbol - registračné číslo prihlášky
  uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku, kde písmeno „R“ sa vynecháva
  (napr. pri 0213R07650 bude uvedené 021307650), resp. bez symbolu, ak uchádzač
  doručuje prihlášku iba poštou, špecifický symbol 50002. Poplatok môže uchádzač uhradiť
  aj poštovou poukážkou na adresu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Hornopotočná
  23, 918 43 Trnava, referenčné číslo 008727686. V prípade neúčasti uchádzača na
  prijímacej skúške sa poplatok nevráti.
  3. Prihlásenému uchádzačovi najneskôr mesiac pred prijímacím konaním fakulta zašle
  podrobné informácie o prijímacej skúške.
  4. Uchádzač, ktorý už ukončil stredoškolské štúdium, predloží spolu s prihláškou osvedčenú
  kópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzač, ktorý maturuje v roku 2024, predloží
  osvedčenú kópiu maturitného vysvedčenia osobne, pri prezentácii v deň prijímacej
  skúšky. Uchádzač, ktorý doručil prihlášku v elektronickej forme, predloží osvedčenú
  kópiu maturitného vysvedčenia osobne pri prezentácii v deň konania prijímacej skúšky.
  Uvedené podmienky v bode 4 spresníme podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
  5. Potvrdenie školy o prospechu a lekárske osvedčenie o zdravotnom stave uchádzača sa nevyžaduje.
  6. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované
  doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  7. Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.
  8. Prijímacia skúška sa uskutoční v dňoch od 5. 6. 2024 – 14. 6. 2024; v prípade časových kolízií si fakulta vyhradzuje možnosť zmeniť termín konania prijímacej skúšky.


Form of entrance exam
 1. pozostáva z písomného testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad ako aj logiku myslenia uchádzača,
 2. najvyšší počet bodov, ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 800 bodov,
 3. časový limit na vyplnenie testu je 30 minút,
 4. zoznam literatúry, z ktorej vychádzajú skúšobné otázky písomného testu, fakulta včas rozošle všetkým uchádzačom a tento zoznam zverejní aj na svojom webovom sídle,
 5. fakulta po vyplnení a odovzdaní písomného testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti počítačového operátora z radov učiteľov fakulty, presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na otázky testu a o výške bodového hodnotenia výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky,
 6. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
 7. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.


Tests

https://iuridica.truni.sk/otazky-na-prijimacie-skusky • Apply the application for study

  01.12.2023 - 31.03.2024

 • Performance of the entrance exam

  05.06.2024 - 14.06.2024

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
 • CV (paper form)
 • doklad o platbe (paper form)
 • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 890 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €


The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 38 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie: 40,- €

(38,- € v prípade elektronickej prihlášky)

Referenčné číslo: 008727686  / pri platbe poštovou poukážkou/

Účet: SK88 8180 0000 0070 0024 1244
Špecifický symbol: 50002

Variabilný symbol: automaticky generovaný variabilný symbol pre platbu

za uchádzača = osobné číslo uchádzača generované prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Symbol sa neuvádza, ak uchádzač doručuje prihlášku poštou.

Doplňujúce údaje:   Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2024/2025
 • University Trnava University in Trnava Faculty of Law
 • Form of study: external
 • Anticipated number to be accepted: 50
 • Program code: 185029
 • Field of study: Law
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: combined
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Mašková – andrea.maskova@truni.sk
Last update: 22.11.2023 11:04

Draw attention to not topical data