Právo

Prospects of graduates

Absolventi bakalárskeho študijného programu, odbor právo:

a)      môžu po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu dvojročného magisterského študijného programu v odbore právo v dennej forme alebo trojročného magisterského študijného programu v odbore právo v externej forme a získať titul „Mgr.“,

b)      osvoja si základy teórie a dejín štátu i práva, rímske právo ako aj slovenské platné právo, jeho aplikáciu a interpretáciu vo všetkých odvetviach verejného práva,

c)      získajú základnú orientáciu v súkromnom práve,

d)     oboznámia sa s princípmi a obsahom medzinárodného práva a spôsobom jeho aplikácie, ako aj s obsahom európskeho práva a technikami, formami a požiadavkami jeho implementácie a používania v Slovenskej republike.

Absolventi  magisterského študijného programu, odbor právo, nadväzujúceho na bakalársky študijný program sa môžu uplatniť:

a)      pri výkone povolania sudcu, advokáta, notára, prokurátora, exekútora, vyššieho súdneho úradníka, mediačného a probačného úradníka, v činnosti policajného zboru, v podnikateľskej sfére, personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti aplikácie a aproximácie európskeho práva,

b)      v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj medzinárodných vládnych a nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie pri výkone funkcií tzv. euroúradníka,

c)      vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách a výskumných ústavoch.Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na bakalársky študijný program v akademickom roku 2022/2023

Základnou podmienkou prijatia na štvorročný bakalársky študijný program v externej forme štúdia (ukončený získaním titulu „Bc.“), na ktorý nadväzuje, po splnení stanovených podmienok, dvojročný magisterský študijný program v dennej forme štúdia, študijný odbor právo alebo trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia, študijný odbor právo (ukončený získaním  titulu „Mgr.“), je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá je organizovaná s cieľom zabezpečiť. aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi tak, že:

 1. pozostáva z písomného testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad ako aj logiku myslenia uchádzača,
 2. najvyšší počet bodov, ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 800 bodov,
 3. časový limit na vyplnenie testu je 30 minút,
 4. zoznam literatúry, z ktorej vychádzajú skúšobné otázky písomného testu, fakulta včas rozošle všetkým uchádzačom a tento zoznam zverejní aj na svojom webovom sídle,
 5. fakulta po vyplnení a odovzdaní písomného testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti počítačového operátora z radov učiteľov fakulty, presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na otázky testu a o výške bodového hodnotenia výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky,
 6. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
 7. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.Additional information

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) v akademickom roku 2022/2023 otvára nasledovné bakalárske študijné programy:

- trojročný bakalársky študijný program, študijný odbor právo v dennej forme

- štvorročný bakalársky študijný program v externej forme štúdia, študijný odbor právo

Bakalársky študijný program v externej forme štúdia sa bude uskutočňovať s úhradou školného. Výška ročného školného bude stanovená vsúlade s opatrením Ministerstva školstva SR a vnútorným predpisom Trnavskej univerzity. Externá forma štúdia si vyžaduje účasť študentov na výučbe a konzultáciách organizovaných fakultou štyri až šesť-krát za semester v trvaní dvoch dní. Denná forma štúdia a externá forma štúdia sú rovnocenné tak z hľadiska požiadaviek na štúdium, obsahu študijných programov ako aj možnosti uplatnenia v praxi.

Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorú formu štúdia má uchádzač záujem, či o prijatie na dennú formu štúdia alebo o prijatie na externú formu štúdia. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú formu štúdia a samostatne na externú formu štúdia.Conditions for international students

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí sú rovnaké  ako podmienky  prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.Conditions of admission without the entrance exam

Každý uchádzač o štúdium na bakalársky študijný program sa musí podrobiť prijímacej skúške.Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

tel.: 033/5939 647

mobil:0908/787 312

e-mail: viktor.krizan@truni.skGeneral information on the admission exam

Uchádzač o štúdium odošle vyplnenú prihlášku spolu so životopisom na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava  do 31. marca 2022  . Namiesto písomnej prihlášky môže uchádzač doručiť v tom istom termíne aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu. Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu sídla fakulty aj riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej prihlášky) a potvrdenie o zaplatení poplatku na úhradu nákladov. Elektronická prihláška je zverejnená na webovom sídle fakulty a univerzity.

Administratívny poplatokvo výške 40 EUR (38 EUR v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na náhradu nákladov na prijímacie konanie, uhradí uchádzač o štúdium bezhotovostným prevodom, pričom uvedie číslo účtu:  SK88 8180 0000 0070 0024 1244, variabilný symbol (registračné číslo prihlášky uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku (kde písmeno „R“ sa vynecháva –napr. pri 0213R07650 bude uvedené 021307650), resp. bez symbolu, ak uchádzač doručuje prihlášku poštou (nie elektronicky), špecifický symbol 50002. Poplatok môže uchádzač uhradiť aj poštovou poukážkouna adresu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, referenčné číslo 008727686. V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti.

Prihlásenému uchádzačovi najneskôr mesiac pred prijímacím konaním fakulta rozošle podrobné informácie o prijímacej skúške.

Uchádzač, ktorý už ukončil stredoškolské štúdium, predloží spolu s prihláškou osvedčenú kópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzač, ktorý maturuje v roku 2022, predloží osvedčenú kópiu maturitného vysvedčenia osobne, pri prezentácii v deň prijímacej skúšky.

Potvrdenie školy o prospechu a lekárske osvedčenie o zdravotnom stave uchádzača sa nevyžaduje.

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium vzahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú formu štúdia a samostatne na externú formu štúdia.

Prijímacia skúška sa uskutoční v dňoch od 6. 6. 2022- 19. 6. 2022, v prípade časových kolízií si fakulta vyhradzuje možnosť zmeniť termín konania prijímacej skúšky.Form of entrance exam
 1. pozostáva z písomného testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad ako aj logiku myslenia uchádzača,
 2. najvyšší počet bodov, ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 800 bodov,
 3. časový limit na vyplnenie testu je 30 minút,
 4. zoznam literatúry, z ktorej vychádzajú skúšobné otázky písomného testu, fakulta včas rozošle všetkým uchádzačom a tento zoznam zverejní aj na svojom webovom sídle,
 5. fakulta po vyplnení a odovzdaní písomného testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti počítačového operátora z radov učiteľov fakulty, presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na otázky testu a o výške bodového hodnotenia výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky,
 6. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
 7. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.


 • Apply the application for study

  01.12.2021 - 31.03.2022

 • Performance of the entrance exam

  06.06.2022 - 19.06.2022

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
 • CV (paper form)
 • doklad o platbe (paper form)
 • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 38 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie: 40,- €

(38,- € v prípade elektronickej prihlášky)

Referenčné číslo: 008727686  / pri platbe poštovou poukážkou/

Účet: SK88 8180 0000 0070 0024 1244
Špecifický symbol: 50002

Variabilný symbol: automaticky generovaný variabilný symbol pre platbu

za uchádzača = osobné číslo uchádzača generované prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Symbol sa neuvádza, ak uchádzač doručuje prihlášku poštou.

Doplňujúce údaje:   Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2022/2023
 • University Trnava University in Trnava Faculty of Law
 • Form of study: external
 • Anticipated number to be accepted: 50
 • Program code: 103235
 • Field of study: Law
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 4
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Lukačovičová – zlukac@truni.sk
Last update: 19.10.2021 23:51

Draw attention to not topical data