Podnikový manažment

Bakalárske štúdium v programe podnikový manažment v slovenskom jazyku je rozvrhnuté do troch ročníkov, zamerané na komunikáciu,  vedenie ľudí, riadenie  podniku.

Absolvent získa slovenský akreditovaný diplom a akademický titul bakalár v študijnom odbore 3.3.16  Ekonomika a manažment podniku, program podnikový manažment.

Kontakt: Mgr. Michaela Matejová - mmatejova@vsm.skProspects of graduates

Študenti sa uplatňujú na stredných a vrcholových manažérskych pozíciách najmä v nadnárodných podnikoch pôsobiacich u nás keďže sú jazykovo vybavení a pripravení na prax vďaka výučbe, ktorá je takto orientovaná. Zároveň sú pripravení na pokračovanie v Mgr alebo po zdokladovaní jazykových znalostí na požadovanej úrovni aj v MBA štúdiu.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university School of Management in Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1.  Zdokladovanie  vzdelania

 • Maturitné vysvedčenie  (notársky overená  kópia)
 • Dodatok  k maturitnému  vysvedčeniu (obyčajná kópia)

2.    Prihláška na štúdium VŠM/CityU

3.    Zápisné  50 €

Prihláška na štúdium sa nachádza na internetovej stránke http://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/prihlaska.html. Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať na pracovisko, na ktorom má uchádzač záujem študovať. Za prihlášku sa platí poplatok 50 €. Okrem toho je potrebné doručiť škole notársky overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.  Ponúkaný študijný program je možné študovať dennou formou alebo online, prípadne kombinovane (denne/online).Additional information

Na štúdium v slovenskom jazyku sú absolventi stredných škôl s maturitou prijatí bez prijímacích skúšok. Nástup nových študentov na štúdium je možné až 3 x ročne a to vždy na začiatku trimestra (október, január, apríl).

Bakalárske štúdium je rozvrhnuté do troch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle (BSBA) akreditovaný v USA.

V rámci bakalárskeho štúdia si môžu študenti zvoliť špecializáciu "Marketing". Marketingová špecializácia umožní rozšíriť odborný profil absolventa VŠM, a tým aj zvýšiť jeho hodnotu na trhu práce. Predmety sa ponúkajú v slovenskom jazyku, avšak sú určené pre všetky bakalárske programy. Po absolvovaní špecializácie bude študent pripravený na tvorbu komplexných marketingových plánov, prípravu, riadenie a kontrolu kampaní. Absolvent bude schopný riešiť úlohy spojené s uplatnením firmy na trhu v národnom i medzinárodnom prostredí, analýzou trhu a marketingovým výskumom, tvorbou adekvátneho marketingového mixu so špeciálnym zreteľom na nástroje komunikačného mixu, tvorbou reklamných kampaní a riešením problematiky vzťahov s verejnosťou ako nástroja riadenia povesti organizácie.

Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratislave a Trenčíne.

Bratislava: bratislava@vsm.sk

Trenčín: mmatejova@vsm.skConditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky ako pre študentov zo SR.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Mgr. Michaela Matejová - mmatejova@vsm.skWithout entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Mgr. Mária Tkáčová - mtkacova@vsm.skGeneral information on the admission exam

Bez prijímacej skúšky a vstupných testov. Prihlášky vieme prakticky prijímať priebežne počas celého roka.Form of entrance exam

Bez prijímacej skúškyTests

Bez testov • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Send certificate to

  30.06.2020

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university School of Management in Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Annual tuition fees
Standard length of study: 2150 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2150 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

BRATISLAVA:

Banka: ČSOB, Lehotského 3, 815 63 Bratislava

Názov účtu: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pobočka  Bratislava

Účet: SK 85 7500 0000 0002 0286 1503


Variabilný symbol: študentské číslo alebo rodné číslo študenta

Always up-to-date news about university School of Management in Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Branislav Zlocha – skarais@vsm.sk
Last update: 19.03.2020 10:36

Draw attention to not topical data