Company Management

VŠM ponúka magisterské štúdium v študijnom programe podnikový manažment, na záver ktorého absolvent získa slovenský diplom a akademický titul magister. Program je koncipovaný tak, aby reagoval na aktuálne požiadavky zamestnávateľov na absolventov magisterských druhov štúdií v odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku. Študijný program vhodne kombinuje teoretické vedomosti s príkladmi z praxe, čím vymedzujú profil školy smerom ku školám s praktickým zameraním.Prospects of graduates

Magisterské štúdium podnikového manažmentu je určené tým, ktorí chcú rozumieť komplexným ekonomickým javom a procesom v podniku a jeho okolí, zvládnuť manažérske úlohy na strednom aj vrcholovom stupni riadenia podniku, vo verejnom i súkromnom sektore, v domácom i medzinárodnom prostredí. Študent načerpá znalosti v oblasti narodohospodárskych a najmä z podnikovohospodárskych disciplín, podnikovej ekonomiky, medzinárodného podnikania, strategického a medzinárodného manažmentu, stratégie a manažmentu marketingu, finančného manažmentu, manažérskeho účtovníctva, komplexného riadenia kvality, výroby a logistiky, ale tiež aj práva, domácej a medzinárodnej riadiacej praxe, na rôznych projektoch v spolupráci s firemnou praxou. Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university School of Management in Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1. Riadne vyplnená prihláška na štúdium

2. Zdokladovanie vzdelania

 • Bakalársky diplom (notársky overená kópia)
 • Dodatok k diplomu (notársky overená kópia)
 • Štátnicové vysvedčenie (notársky overená kópia)

3. Zápisné 50 €Additional information

Prihláška na štúdium sa nachádza na internetovej stránke www.vsm.sk. Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať na pracovisko, na ktorom má uchádzač záujem študovať. Za prihlášku sa platí poplatok 50 €. Okrem toho je potrebné doručiť škole notársky overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu s dodatkom k diplomu (notársky overené kópie).  Ponúkaný študijný program je možné študovať dennou formou alebo online, prípadne kombinovane (denne/online).

Na štúdium v slovenskom jazyku sú absolventi I. stupňa vysokoškolského vzdelania (bakalár) prijatí bez prijímacích skúšok. Nástup nových študentov na štúdium je možné až 3x ročne a to vždy na začiatku trimestra (október, január, apríl).

Magisterské štúdium je rozvrhnuté do dvoch ročníkov. Po dosiahnutí 120-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu škúšku a obhajoby záverečnej diplomovej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi magisterský diplom v podnikovom manažmente. V rámci študijného programu podnikový manažment môžu študenti absolvovať špecializáciu "Manažérstvo kvality", ktorej absolvovanie umožní zamestnať sa jej absolventom v ktoromkoľvek type organizácie (priemyselnom podniku, organizácii služieb, verejnej správe, samospráve a pod.) v oblasti zabezpečovania, kontroly a riadenia kvality, certifikácie systémov manažérstva kvality v zmysle noriem STN EN ISO 9001:2015, modelu CAF pre verejnú správu, vykonávania auditov a pod. 

Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratislave a Trenčíne.

Bratislava: bratislava@vsm.sk

Trenčín: mmatejova@vsm.skConditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky ako pre študentov zo SR.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Mgr. Michaela Matejová - mmatejova@vsm.skWithout entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Mgr. Mária Tkáčová - mtkacova@vsm.skGeneral information on the admission exam

Bez prijímacej skúšky a vstupných testov. Prihlášky vieme prakticky prijímať priebežne počas celého roka.Form of entrance exam

Bez prijímacej skúškyTests

Bez testov • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Send certificate to

  30.06.2020

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university School of Management in Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: 2500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2500 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

BRATISLAVA:

Banka: ČSOB, Lehotského 3, 815 63 Bratislava

Názov účtu: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pobočka  Bratislava

Účet: SK 85 7500 0000 0002 0286 1503


Variabilný symbol: študentské číslo alebo rodné číslo študenta

Always up-to-date news about university School of Management in Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Branislav Zlocha – skarais@vsm.sk
Last update: 19.03.2020 10:40

Draw attention to not topical data