Ošetrovateľstvo

Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo disponuje teoreticko-praktickým potenciálom potrebným pre rozvoj ošetrovateľstva v oblasti vzdelávania, manažmentu, výskumu a klinickej praxe, pozná a ovláda pedagogické princípy a metódy v profesionálnej príprave sestier,  výchove jednotlivca/rodiny/skupiny, pozná princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia, nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov v rámci ošetrovateľského výskumu. Získa schopnosť samostatne poskytovať a riadiť ošetrovateľskú starostlivosť na všetkých úrovniach, manažovať prácu na úseku ošetrovateľstva na všetkých úrovniach, organizovať a pôsobiť v oblasti profesionálnej prípravy sestier, plánovať, organizovať a pracovať v projektoch týkajúcich sa zdravia obyvateľstva, pracovať samostatne ale i v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, profesionálnej prípravy, manažmentu. Má vedomosti z oblasti humanitných disciplín – filozofia, psychológia, sociológia, ktoré vie využiť vo svojej práci vo všetkých oblastiach pôsobenia ošetrovateľstva, vedomosti z oblasti medicínskych disciplín a vie ich využívať v starostlivosti o zdravie jednotlivca/rodiny/ skupiny, má vedomosti a schopnosti pracovať s elektronickými médiami.Prospects of graduates

Absolvent magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť a rozvíja ošetrovateľskú prax vo všetkých oblastiach a zariadeniach systému starostlivosti o zdravie obyvateľstva, je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci v ošetrovateľstve, identifikuje ošetrovateľské problémy, ktoré môžu byť predmetom ošetrovateľského výskumu, využíva a aplikuje výsledky výskumu v ošetrovateľskej praxi v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Kritériá prijatia pre dennú formu štúdia:

 • ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo,
 • uchádzači budú prijatí formou výberového konania – kritériom prijatia budú výsledky štátnych skúšok v bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo,
 • prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov.


Additional information

Potrebné doklady na prijatie:

-        riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;

-        absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FZ TnUAD v Trenčíne): notárom alebo matrikou overené kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške);

-        uchádzači, ktorí vykonávajú štátnu skúšku v akademickom roku 2018/2019, dodajú overené kópie dokladov na Študijné oddelenie FZ najneskôr do stanoveného termínu. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;

-        potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky).

 

Kontakt:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Študentská 2, 911 50  Trenčín

www.fz.tnuni.sk

 

Študijné oddelenie:

Ing. Renáta Vlčková

Tel.: 032/74 00 610

E-mail: renata.vlckova@tnuni.skConditions for international students

Information for applicants from abroad for II. (master´s, engineering, ) degree study

or III. (postgraduate) degree study.

 

1. Applicants from the Czech Republic have the same conditions as applicants from the Slovak Republic.

 

2. For applicants with whom the Slovak Republic has concluded a contract on the mutual recognition of equivalence of educational documents or the state of the European Higher Education Area.

 

Pursuant to § 39 of Act no. 422/2015 Coll. on Recognition of Education Documents and on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Laws (hereinafter referred to as "the Act"), the evidence of education pursuant to Section 33 1 of the Act and § 36 par. (1) and (2) of the Act issued by a recognized educational institution of a Member State or of a third country with which an international agreement on mutual recognition of equivalence of educational documents has been concluded (Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine) the Republic is bound to be recognized as equivalent automatically for the purposes of continuing the study.
If it is a certificate of education pursuant to § 33 par.1 of the Act issued by a recognized educational institution of the European Higher Education Area (Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece , The Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain , Sweden, Switzerland, Macedonia, Turkey, Ukraine, the United Kingdom and Belarus), the level of education is recognized as equivalent automatically for the purposes of continuing education.

 

Applicant submits a written request on recognition of education document to TnUAD which must contain:

 • first name and surname of applicant;
 • address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • subject of request;
 • name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • year confirming the end of applicant’s study;
 • applicant’s signature.

Annex to the request:

 • copy of identification card;
 • verified copies of education documents;
 • document on the payment of administrative fee

The applicant is required to produce a certified translation of the documents into the Slovak language. TnUAD assesses the request within 7 days from receipt of the request. If the application does not have the prescribed formalities, the proceedings shall be interrupted and shall ask the applicant to complete the missing documents or to remedy the deficiencies of the application. TnUAD will issue within 15 days of receipt of the complete application a decision stating with which evidence of education the evidence of presented proof of education is equivalent.

3. For applicants from another Member State or third country

Under § 33 par. 1 of the Act Recognizing the Certificate of Education issued by recognized higher education institutions in another Member State or in a third country for the purpose of continuing the studies shall be decided by TnUAD, who carries out study programs in the same study or related fields of study as mentioned in the education document.

The applicant shall submit a written application for recognition of the evidence of education which must contain the information referred in point 2. The application shall include in particular:

 • copy of identification card;
 • verified copies of education documents;
 • statement of completed subjects and completed exams;
 • verified copy of supplement to university diploma, if it is issued by the given recognized university;
 • information about the educational background, what is the subject of request (a copy is enough);
 • verification of authenticity of signatures and stamp of university on the education documents by an authorized authority of a member state or third state, if an international agreement does not determine it;
 • document on the payment of administrative fee (stamp in a value of 6,50 € - undamaged and unglued).

The ADUT, within the meaning of § 34 of Statue book, decides about the recognition of education documents at the latest two months since the delivery of a complete request and also decides: 

 • on the recognition of education document;
 • on the rejection of request on the recognition of education document;
 • on the imposition of differential exam.

We would like to inform you about free slovak language courses organized by our university (Alexander Dubček University of Trenčín). Courses will have two parts.

First part from 02. september 2019 till 20. september 2019 will be intensive every day course.

Second part will be not so frequent, from 23. september 2019 till the end of calendar year it will be 2-3 times a week, depend on students needs.

Comming week: from 26. august 2019 till 30. august 2019 (accommodation arranging).

First lesson: on Monday 2. september 2019 (opening day and introducing university).No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Kritériá prijatia pre dennú formu štúdia:

 • ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo,
 • uchádzači budú prijatí formou výberového konania – kritériom prijatia budú výsledky štátnych skúšok v bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo,
 • prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov.


Coordinator for students with specific needs

PhDr. Kamila Jurdíková - odborná asistentka na katedre ošetrovateľstva

Kontakt: kamila.jurdikova@tnuni.sk ; telefón: 032/7400607Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Open day

  20.02.2019

 • Apply the application for study

  30.04.2019

 • Submit additional application form

  22.07.2019

 • Performance of the additional entrance exam

  22.08.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
40


Obligatory addenda
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 550 €

The fee for admission procedure
application form: 60 €

Billing information

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home

vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renata Vlčková – vlckova@tnuni.sk
Last update: 22.07.2019 14:36

Draw attention to not topical data